Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Udalosti v obci podľa rokov

1945 :

Ustanovenie miestneho národného výboru (MNV), ktorý mal 12 členov. Prvým predsedom MNV bol Michal Adamčík, prvou úradníčkou Mária Marcinová. Výstavba nového mosta pred Liptáka, oprava poškodeného potoka.

1946 :

26. mája prvé povojnové voľby v obnovenom Československu. O priazeň voličov sa uchádzali 4 strany: Strana práce, Demokratická strana, Komunistická strana a Strana slobody. Na voľbách sa zúčastnilo 298 obyvateľov obce. Najväčšiu podporu si získala Demokratická strana, ktorú podporilo 285 voličov.

1947 :

Vznik Úverového družstva a Potravinového družstva v obci. Predsedom potravinového družstva sa stal Jozef Andreansky. Za členov družstva sa prihlásili takmer všetci obyvatelia obce. Obce nesúce dosiaľ maďarské mená boli poslovenčené. Obec Vyšní Šebeš bola úradne premenovaná na: Vyšná Šebastová.

1948 :

Svojpomocne výstavba cesty po obci a na Severnú. Poštátnený „majir“ na Slovensku.

1949 :

Začiatok regulácie potoka Šebastovka za pomoci architekta Jána Tekeľa. Dobrý zdroj príjmov pre občanov.

1950 :

Oprava cesty a uloženie asfaltového koberca. Na opravu sa spotrebovalo 1140 vozov kameňa. Náklady činili 850.000,- Kč.

1951 :

25. novembra prvé autobusové spojenie medzi Vyšnou Šebastovou a Prešovom. Autobus premával 4 x denne. Spoločná výstavba garáže pre autobus v Podhradíku.

1952 :

Vybudovanie telekomunikačnej siete, prepojenie na centrálu do Kapušian z MNV.

1953 :

Súpis pozemkov a rozšírenie letiska a záber pôdy pre novú cestu do Nižnej Šebastovej a letisko.

1954 :

Voľby do miestneho národného výboru. Predsedom sa stal Michal Hudák a tajomníkom Ján Mižišin. Výstavba novej cesty do Nižnej Šebastovej bližšie k potoku.

1956 :

Bol založený Futbalový oddiel Vyšná Šebastová.

1958 :

Na oriestranstve pred záhradkou starej školy a Vincentom Tekeľom začali stavať Obchodný dom Jednota, ktorý stavali Pozemné stavby z Prešova.

1959 :

August – založenie JRD. Prvý predseda Michal Prusák. Družstevný chov mal v 1961: 570 kurčiat, 62 kráv, 100 ošípaných. Oprava budovy starej školy. JRD nepodpísali: Július Marcinčin, Ján Chromý, Jozef Majirský, Michal Geci, Jozef Mižičko, Ján Mižišin, Ján Pribula, Jozef Adam, Jozef Prusák, Jozef Platko, Jozef Kažík, Jozef Baran, Imrich Baran. Bola urobená HTÚP – hospodárska technická úprava pôdy, To znamená dať všetky malé pozemky do jedného honu vypočítať koľko toho je spolu. Problémom bolo, že v prostriedku družstevných lánoch nemohli mať svoje kúsky súkromníci a preto mali pridelené pozemky na okraji chotára. Súkromníci pridelené pozemky neobsiali a boli obvinení zo sabotáže a prenasledovaní.

1960 :

Dodávka do JRD prvého traktora: Zetor 25 z Brna a Super traktor od STS. Prví traktoristi Jozef Seman, Cyril Seman, Ján Kravjar a Juraj Leško. Odovzdané do užívania obchodné stredisko Jednota. Otvorené v budove Pohostinstvo, kde vedúcou bola Helena Vavreková, po 3 mesiacoch vedúci Július Baran. Obchod s potravinami bol otvorený o týždeň neskôr a tovar od Ďurka bol prevezený do novej predajne a Ďurko začal predávať. Za niekoľko dní bola ustanovená nová vedúca Anna Bodnárová z Fintíc spolu s Annou Figurovou. 8. mája dodanie premietacieho aparátu. Výstavba miestneho rozhlasu.

1961 :

Výstavba cesty po jednej i druhej strany dediny – asfaltová. Výstavba budov na JRD: kravín, ošípareň a kurín.

1962 :

Zvolený nový predseda JRD Ján Pich. JRD obhospodaruje 513 ha poľnohospodárskej pôdy z toho: 370 ha ornej pôdy.

1963 :

Hektárové výnosy na JRD: Pšenica, plánovaný výnos: 19,3 q., skutočnosť: 10,5 q., zemiaky, plánovaný výnos: 120 q., skutočosť: 58 q. z hektára. Výstavba mostovej váhy, kancelárie JRD, silážnej jamy. Oprava školskej budovy. V zimnom období mládež pod vedením MS ČSM nacvičila 2 divadelné hry. Účasť na divadelných predstaveniach bola veľmi bohatá.

1964 :

Oplotenie základnej školy. Vyučovali sa ročníky: 1. – 5. ročník. Učitelia: Rudolf Uličný, Jolana Uličná, Ján Jakubčo.

1965 :

Oprava budovy základnej školy.

1966 :

Zriadenie drobnej prevádzkarne pre služby obyvateľov obce. Autobusová doprava aj na Severnej.

1968 :

Započatie výstavby kostola na Severnej. Začalo sa s výstavbou Hydinárskeho závodu Šalgovík.

1969 :

Nové verejné osvetlenie obce. Bohatá úroda ovocia.

1970 :

Sčítanie ľudu. V obci bolo evidovaných 764 občanov a 156 domov. Výbojkové osvetlenie obce. Výstavba kultúrneho domu a MNV. Začalo sa s výstavbou futbalového ihriska na Vyšných Lúkach.

1971 :

Zlúčenie družstva Vyšná Šebastová pod JRD – SRR – Nižná Šebastová. Používajú sa najnovšie poľnohospodárske stroje.

1972 :

Výstavba budovy pre činnosť futbalu na futbalovom ihrisku.

1975 :

Postavená 6 bytová jednotka pre zamestnancov na Poľnohospodárskom družstve.

1976 :

Prístavba jednej triedy k základnej škole. Stavbu prevádzala Prevádzkareň MNV Vyšná Šebastová.

1979 :

Rozšírenie miestneho rozhlasu na osadu Severná. Odovzdaná do užívania obaľovačka, ktorá slúžila na dodávku asfaltovej hmoty Inžinierskym stavbám v Prešove. Započatie činnosti Zboru pre občianske záležitosti.

1979 – 1981 :

Výstavba parku v blízkosti kostola.

1980 :

Zlúčenie JRD Nižná Šebastová do Štátneho majetku Prešov s rozlohou 6.030 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 3811 ha ornej pôdy.

1980 – 1982 :

Rekonštrukcia základnej školy. Zavedenie ústredného kúrenia, vodovodu. Výstavba sociálneho zariadenia. Výmena okien, dverí a podláh.

1983 :

Obnovenie činnosti drobnej prevádzkarne pri MNV. Náplňou zariadenia bolo prevádzkovaie krajčírskych, maliarskych, murárskych, zámočníckych a vodoinštalatérskych služieb. Vedúcim prevádzkarne s 12 zamestnancami bol, Zdenek Bohata. Vysviacka kostola Sv. Cyrila a Metoda v Severnej.

1985 – 1986 :

Výstavba nákupného strediska a spoločenskej miestnosti na Severnej.

1986 :

Voľby do MNV. Zvolených 19 poslancov. Za predsedu MNV bol zvolený Marián Kraviar. Postup futbalistov z I. triedy do krajských majstrovstiev.

1987 :

V obci sa začal vývoz domového odpadu. Vybudovaná prístupová cesta k starému hornému cintorínu.

1988 :

Zlúčením Štátneho majetku Prešov a Hydinárskeho majetku Prešov vznikol Hydinársky štátny majetok Prešov, kde súčasťou je aj naša obec.

1989 :

Politické zmeny v štáte i v obci v novembri 1989. Verejné zhromaždenie občanov, ktoré si vyžiadalo zmeny vo verejnej správe.

1990 :

Prvé slobodné demokratické voľby 8. a 9. júna 1990. Voľby do Federálneho zhromaždenia, Snemovne ľudu a Snemovne národov a do SNR. Prvé Komunálne voľby 23. a 24. novembra 1990, zvolené obecné zastupiteľstvo s 12 poslancami a starostom obce Františkom Stanekom.

1991 :

7. augusta rozšírenie a rekonštrukcia elektrickej siete, výmena trafostanice a rozvodov NN siete, rozšírenie siete. Vyasfaltovanie časti komunikácie v obci. Likvidácia hnojísk pri HŠM – Šalgovík, lagún s hydinovým trusom. V marci 1991 – sčítanie ľudu, domov a bytov: počet obyvateľov 873 z toho 406 mužov a 467 žien.

1992 :

14. júna zničenie regulácie potoka prívalovou vlnou. Vrátenie pôdy vlastníkom na Kamenčíkoch, Vyšných Lúkach a Kamencoch. Vybudované ihrisko s asfaltom pri základnej škole.

1993 :

Odovzdanie lesa Činaloš, Borovníka a pasienkov pôvodným majiteľom a ich potomkom. Jún – posvätenie zvonov pri príležitosti 10. výročia posviacky obnoveného kostola. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie obce, spracovateľ Stavoprojekt Prešov, ing. arch. Tkáčik.

1994 :

Projektová príprava a odovzdanie staveniska na plynofikáciu obce o dĺžke 5,2 km. 18. a 19. novembra komunálne voľby do samosprávy obce. Za starostu obce zvolený František Stanek, za poslancov: Ing. Jozef Baran, Jozef Franko, Anton Jankanič, Jozef Jurašek, Ing. Eva Kamenská, Mária Karahutová, František Kažík, František Leško, Ján Mižanin, Jaroslav Platko, PhDr. Anton Repka, Jarmila Semanová. Výstavba VTL plynu od Kapušan a regulačná stanica plynu. Jún – výstavba vodnej nádrže pri ihrisku pre požiarne potreby.

1995 :

23. mája napustenie plynu do potrubia a plynofikácia časti obce. Pokračovanie výstavby plynovodu na Hydinársku farmu Šalgovík. Dodávateľ prác firma Ingas Košice.

1996 :

Prepojenie stredu obce s časťou obce „Na Záhumní“ a to vybudovaním chodníka cez Mižičkovú záhradu. Posviacka obnoveného kostola Sv. Katríny. Ukončená plynofikácia obce. Napojené na plyn sú aj budovy obecného úradu a základnej školy. Telefonizácia obce na digitálnu ústredňu do Nižnej Šebastovej. Na telefón sa napojilo 150 rodinných domov, firiem.

1997 :

Začiatok výstavby vodovodu a kanalizácie obce Vyšná Šebastová. Vodovod s napojením sa na vodovodný rad Starina a kanalizácia sa napája na kanalizačný zberač Prešov. V časti Kamence je úpravňa vody. Výstavbu prevádzala firma Ekoprim Prešov, Ing. Duplák. V časti obce Kúty, na mieste bývalej obaľovačky asfaltu, začala prevádzku firma ENZYMA Slovakia, ktorá vyrába prísady do múčnych zmesí. Riaditeľom firmy je Ing. Miroslav Sabol.

1998 :

7. júna slávnostné posvätenie erbu, pečate a zástavy obce. Vystúpenie súboru Šarišan na futbalovom ihrisku. 18. a 19. decembra – komunálne voľby do samosprávy obce. Starostom sa opäť stáva František Stanek. Za poslancov boli zvolení: Jozef Franko, Ing. Jana Adamová, Ing. Eva Kamenská, Jaroslav Falat, Ing. Jozef Ťukot, Ing. Marek Mikolaj, Jaroslav Platko, Jozef Jurašek, Ing. Jaroslav Tkáč, Štefan Sučko, František Kažík, Pavol Kravjar. Regulácia potoka Šebastovka v dolnej časti obce.

1999 :

Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne pre miestny rozhlas. Vo februári snehová kalamita v obci aj v časti hlavnej cesty pod obcou, v úseku Kamence – Briežky.

2000 :

Pokračovanie výstavby vodovodu a kanalizácie, napojenie kanalizácie na kanalizačný zberač do Nižnej Šebastovej, na čističku v Haniske.

2001 :

V obci pokračuje výstavba vodovodu a kanalizácie, hlavný rozvod v časti hlavná ulica a napojdenie na rodinné domy. Kolaudácia I. etapy vodovodu a kanalizácie po dom č. 64. V máji sčítanie ľudu, domov a bytov: počet obyvateľov 956, z toho na Severnej 128. Nárast oproti roku 1992 o 177 obyv. Oprava, prestriekanie fasády základnej školy.

2002 :

Pokračovanie výstavby vodovodu a kanalizácie: úsek ku bytovke a horná časť obce. Asfaltovanie dolnej časti obce po ukončení výstavby vodovodu a kanalizácie a napojení rodinných domov, v dĺžke cca 500 m. Napojenie budovy základnej školy na vodovod a kanalizáciu a prekrytie vstupu a schodiska do materskej školy. 6. a 7. decembra komunálne voľby do samosprávy obce. Starostom sa stal František Stanek, poslanci v počte 7: Ing. Jana Adamová, Štefan Sučka, Jozef Jurašek, Michal Výrostek, František Kažík, Pavol Kravjar, Jana Sedláková. Prenos kompetencií na obce: správa Materskej školy a Školskej jedálne, overovanie podpisov a overenie listín.

2003 :

Rekonštrukcia kostola Sv. Kataríny, prístavba sakristie z pravej strany. Počas rekonštrukčných prác bohoslužby v kultúrnom dome.-1. IX. zrušená základna škola, 1. – 5. ročník žiaci prešli do základnej školy Ľubotice. Postavený vykrývač Eurotel za starým cintorínom v časti Prilohy. Obec dostala dotáciu 2 mil. Sk na výstavbu vodovodu a kanalizácie a pokračujú práce na hornom konci obce po č. 71.

2004:

25. júla konsekrácia obnoveného kostola Sv. Kataríny. 26. júla povodeň, ktorá zaplavila pivnice, studne, zničila reguláciu potoka, poškodila mosty, cesty a úrodu – vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Asfaltovanie cesty v obci. Vybudovanie dočerpávacej stanice vodovodu pri moste, ktorá dotlačí vodu po horný koniec obce. Správa katastra Prešov potvrdila prinavrátenie časti chotára o výmere 81 ha, ktoré boli pripísané obci Šalgovík pri vzniku Hydinárskeho závodu Šalgovík.

2005 :

V obci pokračuje investičná výstavba vodovodu a kanalizácie, na ulici okolo obecného úradu a na ulici v časti Lúky. Obec dostala dotáciu na inv. výstavbu z fondu ŽP 3,1 mil. Sk.

2006 :

Obecným úradom bola vydaná publikácia o Vyšnej Šebastovej.

2007 :

Obec v tomto roku nedostala žiadne dotácie. Napriek tomu pokračovala výstavba vodovodu a kanalizácie z vlastných prostriedkov. V apríli začala vonkajšia prestavba kostola. Počas Vianoc bolo veľa snehu a Vianoce boli biele a na ľade.

2008 :

V októbri sa začala hospodárska kríza. Obec znovu nedostala žiadne dotácie, napriek tomu sa pokračovalo vo výstavbe VaK na Záhumni. Preinvestovalo sa 3 milióny Sk. V areály ihriska bol postavený drevený prístrešok. 31.12. rozlúčka so slovenskou korunou. Pred obecným úradom sa podávala kapustnica a varené víno.

2009 :

Pripravil sa projekt na rekonštrukciu obecného úradu. Správa a údržba ciest položila v časti Severná nový asfaltový koberec. V časti Severná bol posvätený kostol sv. Cyrila a Metóda po rekonštrukcii.

2010 :

Ukončila sa rekonštrukcia obecného úradu, ktorá bola financovaná z európskych fondov. 8. augusta bola posviacka Ružencovej záhrady. V tomto roku sa konali voľby primátorov, starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Doterajšieho starostu Františka Staneka po dvadsiatich rokoch vystriedal Bc. Stanislav Šváby.

2011 :

Vynovili a zrekonštruovali sa kancelárske priestory v budove obecného úradu. PO 32 ročnom pôsobení  v službách obecného úradu odišla do dôchodku p. Mária Karahutová. Vymaľovali sa priestory a zakúpili sa nové postieľky pre deti v MŠ. V MŠ bol zriadený výdaj obedov pre dôchodcov. V tomto roku prebehlo sčítanie obyvateľov. Pána farára P. Gombitu vystriedal Mgr. S. Radvanský. Založili sa futbalové turnaje Jozefa Hudáka a Júliusa Chromého, na počesť ich práci vo futbale. Koniec roku sme oslávili koncertom Andrei Fischer a Otta Weitera.

2012 :

V marci sa konali parlamentné voľby. Na miesto účtovníčky nastúpila p. M. Tkáčová. Dokončila sa výstavba autobusovej zastávky v centre obce, zrealizovala sa výstavba chodníka od cintorína do obce. Obec získala dotáciu z OU Prešov na vybudovanie kamerového systému, ktorý sa zrealizoval. Obec sa zapojila do projektu združenia Ekotorysa, vďaka ktorému každá domácnosť získala tri nádoby na separáciu odpadu a kompostrér. Konalo sa referendum o umiestnení bioplynovej stanice v našom katastri. Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky zorganizoval OcÚ oslavy Deň obce.

2013 :

Za kronikárku obce bola vymenovaná p. J. Vargová. Obec získala dotáciu na výstavbu multifunčného ihriska, ako člen MAS Šafrán. Rozšírilo sa verejné osvetlenie od ihriska smerom na Podhradík. Prebehla rekonštrukcia elektrického vedenia v časti Severná. Obec zároveň vynovila verejné osvetlenie v tejto časti obce. Predĺžilo sa vedenie miestneho rozhlasu do časti Kamence. V obci vznikol folklórny spevácky súbor. Na multifunkčnom ihrisku sa konal turnaj o pohár starostu obce vo volejbale. Pokračovala tradícia obecných plesov III. obecným plesom. V tomto roku postihla obec povodeň a silné krupobitie.

2014 :

V tomto roku sa konali troje voľby. Z fondov EU bola vybudovaná Šafránska cyklotrasa a Dom smútku v našej obci. Pribudlo nové osvetlenie cintorína. V rámci Retrojarmoku vystúpilo divalo Fíha tralala, ktoré malo nevýdaný úspech u detí. Našu obec navštívila europoslankyňa p. Jana Žitňanská, ktorá odovzdala ocenenie občanom pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Za obecného kronikára bol vymenovamý p. M. Falat. V komunálnych voľbách bol opäť za starostu obce zvolený Bc. Stanislav Šváby.

2018 :

10. novembra sa konali komunálne voľby. Starostom obce Vyšná Šebastová a Severná sa stal Mgr. Marián Beluško, ktorý prevzal úrad 10. decembra a s ním aj poslanecký zbor v zložení: Mgr. Ondrej Cina, Ing. Jozef Hudák, Matúš Ivanecký, Júlia Magdová, Jaroslav Mižanin, Ing. Rastislav Mitaľ, Slavko Muška, PaedDr. Katarína Okuľarová a zástupca starostu Jaroslav Platko.

2019 :

27. januára navštívil obec Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, aby s veriacimi slúžil eucharistickú slávnosť a informoval veriacich o svojom zámere zriadiť od 1.7. vo Vyšnej Šebastovej RÍMSKOKATOLÍCKU FARNOSŤ s filiálkami Severná a Podhradík. Obec sa tak presne po 370 rokoch stáva opäť farnosťou.

2020 :

V tomto roku prebiehalo ščítavanie obyvateľov, prvýkrát elektronický. Na jeseň sa začalo s výstavbou vodovodu v Severnej.

2021 :

V tomto roku prebiehalo ščítavanie domov a bytov.