Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecná knižnica

Otváracie hodiny

Obecná knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu na prvom poschodí. Otvorená je každý utorok 17:00 - 18:00.

 

Š T A T Ú T
OBECNEJ KNIŽNICE Vo Vyšnej Šebastovej

 

Obec  Vyšná Šebastová na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z. z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

§ 1
Právne postavenie knižnice

 

Zriaďovateľ: Obec  Vyšná Šebastová
Názov organizácie: Obecná knižnica
Typ hospodárenia: z rozpočtu obce
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby
Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch.
Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou v Prešove, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Prešov


§ 2
Poslanie knižnice

 

1. Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne stretnutia, besedy ... /.

§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov

 

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so Zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského, alebo sociálneho postavenia.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4
Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce.
3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

 

§ 5
Hospodárenie knižnice

 

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie.
4. Finančné zdroje knižnice sú :
a/ rozpočet obce
b/ sponzorské príspevky
c/ príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru / zbierka na nákup kníh /
5. Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

§ 6
Záverečné ustanovenie

 

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok .

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Šebastovej dňa 16.12.2011 a nadobudol účinnosť dňom 19.12.2011

 

                

 

                                                                                                                  Bc. Stanislav Šváby
                                                                                                                       starosta obce

 

Vo Vyšnej Šebastovej dňa : 19.12.2011

 

i_1136479i_1136475