Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia sociálna

Základné informácie o komisii.

Predseda komisie:

 • neobsadené 
 • kontakt: 

  Tel: 

  E-mail: 

Členovia komisie:

 • Mgr. Michaela Poradská

 • PhDr. Danka Onuferová

 

Zápisnice a zasadania

Aktuálne bez záznamov.

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrhy na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na sociálno – právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje a predkladá OcZ obce návrhy na pridelenie obecných bytov v súlade s VZN o prideľovaní bytov,
 • prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iných materiálov vo svojej pôsobnosti a zaujíma k nim stanovisko,
 • prerokúva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja obce,
 • prerokúva podnety a žiadosti občanov a zaujíma k nim stanovisko,
 • prerokúva návrhy rozpočtu pre oblasť sociálnych vecí a bývania a kontroluje plnenie rozpočtu obce za danú oblasť,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej oblasti,
 • iniciuje možnosti riešenia sociálneho bývania,
 • vyjadruje sa k zriadeniu sociálnych zariadení v obci,
 • vyjadruje sa k registrácii sociálnych služieb poskytovaných obcou alebo inými poskytovateľmi,
 • sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb pre nich,
 • sleduje problematiku ohrozených a rizikových skupín obyvateľov najmä z hľadiska prevencie a včasného poskytnutia pomoci,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.