Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia finančná, ekonomická a správy majetku

Komisia finančná, ekonomická a správy majetku

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

 •  Ing. Jozef Ťukot ml.

Člen komisie:

 • Ing. Jozef Hudák, Martin Partila, Ing. Rudolf Fečo, Maroš Ježko

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
 • posudzuje prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku obce a: 
  • navrhuje obecnému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia zo zmluvy v splátkach, 
  • navrhuje obecnému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného a hnuteľného majetku do majetku obce, 
 • posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu za zriadenie vecného bremena,
 • posudzuje prenájom majetku obce v správe obce na dobu neurčitú a prenájom majetku obce na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku obce v správe obce na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku obce na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom obce, 
 • posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom obec a zaujíma stanovisko k výške nájmu, 
 • zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku obce pre tretie osoby,
 • posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku obce a nadobúdaniu do majetku obce, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
 • posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku obce a jeho majetkovým právam, ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva obce,
 • vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom obce,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje plnenie rozpočtu obce,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o dotácie z rozpočtu obce,
 • vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu prebytku hospodárenia,
 • vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na rozpočet obce, k zavedeniu alebo zrušeniu miestnej dane a miestneho poplatku,
 • vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
 • zaujíma stanoviská k majetkovej účasti obce v obchodných spoločnostiach,
 • vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie účelových fondov,
 • zaujíma stanoviská k hospodáreniu organizácií zriadených obcou a k ich zámerom, ktoré majú dopad na rozpočet obce,
 • vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom obce, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet obce,
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov.