Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a sociálnych vecí

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a sociálnych vecí

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

 • Anna Kivaderová

Členovia komisie:

 • PhDr. Magdaléna Mesarčová, Eva Krivá, Mgr. Lenka Nosaľová MSc., Marcela Partilová, Mgr. Jana Kopilcová, Anna Polačeková, Slavomila Tomčová

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry,
 • podieľa sa na príprave koncepčných materiálov v oblasti kultúry a vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry, 
 • organizuje a podporuje kultúrne podujatia v obci,
 • posudzuje spôsob financovania jednotlivých kultúrnych akcií obce, 
 • vyjadruje sa k činnosti organizácií, ktoré zabezpečujú najmä obecné kultúrno-spoločenské podujatia, k ich štatútom, a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,
 • spolupôsobí pri utváraní kroniky obce, 
 • prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu obce a jeho úpravám,
 • vyjadruje sa k materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja obce v oblasti kultúry, vzdelávania a mládeže,
 • predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie,
 • predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v materskej škole,
 • posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé organizácie, ktorých sídlo je v obci,
 • prerokúva otázky týkajúce sa ekumenickej spolupráce,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,
 • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,
 • spolupôsobí pri organizovaní a  tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch,
 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrhy na rokovanie obecného zastupiteľstva,
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na sociálno – právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje a predkladá OcZ obce návrhy na pridelenie obecných bytov v súlade s VZN o prideľovaní bytov,
 • prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iných materiálov vo svojej pôsobnosti a zaujíma k nim stanovisko,
 • prerokúva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja obce,
 • prerokúva podnety a žiadosti občanov a zaujíma k nim stanovisko,
 • prerokúva návrhy rozpočtu pre oblasť sociálnych vecí a bývania a kontroluje plnenie rozpočtu obce za danú oblasť,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej oblasti,
 • iniciuje možnosti riešenia sociálneho bývania,
 • vyjadruje sa k zriadeniu sociálnych zariadení v obci,
 • vyjadruje sa k registrácii sociálnych služieb poskytovaných obcou alebo inými poskytovateľmi,
 • sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na budovanie, udržiavanie a skvalitňovanie siete sociálnych služieb pre nich,
 • sleduje problematiku ohrozených a rizikových skupín obyvateľov najmä z hľadiska prevencie a včasného poskytnutia pomoci.