Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia povodňová a prevencie krízových situácií

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Členovia komisie:

 • Matúš Ivanecký - poslanec
 • Dávid Baran
 • František Pavúk

 

Zápisnice a zasadania

Aktuálne bez záznamov.

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami,
 • v oblasti prevencie:
  • oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich prehodnoteniami a aktualizáciami,
  • oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
  • oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu povodňového rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území svojej pôsobnosti pri aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
  • koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,
  • navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
 • počas povodňovej situácie:
  • sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
  • koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a poskytuje im potrebnú pomoc,
  • kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác, navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených nedostatkov,
  • navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
  • navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
  • operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové riziko a minimalizovať povodňové škody,
  • navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
 • po povodni:
  • prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
  • navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
 • analyzuje a vyhodnocuje riziká hroziacej alebo vzniknutej krízovej situácie a navrhuje predsedovi krízového štábu opatrenia na jej riešenia,
 • koordinuje činnosť nasadených síl a prostriedkov obce, profesionálnych záchranných zložiek nasadených v obci, síl a prostriedkov civilnej ochrany obyvateľstva pre potrebu územia pridelených so súhlasom obvodného úradu a humanitárnych organizácií pri vychovávaní záchranných prác a organizuje súčinnosť so silami podnikateľov a právnických osôb v prípade, že krízovú situáciu nemôže obec zvládnuť vlastnými silami,
 • zabezpečuje realizáciu prijatých opatrení na riešenie krízových situácií, organizuje súčinnosť a koordinuje činnosť zložiek pôsobiacich v obci, podieľa sa na organizovaní a riadení záchranných prác na území obce, kontroluje plnenie vlastných úloh a opatrení,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.