Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia na ochranu verejného záujmu

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

 • PhDr. Magdaléna Mesarčová

Členovia komisie: 

 • Michal Vyrostek
 • Ing. Jozef Hudák

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce a poslancov podľa ústavného zákona, vedie ich evidenciu. Písomné oznámenia sa prijímajú v uzatvorenej obálke označenej heslom „Oznámenie podľa ústavného zákona - neotvárať“,
 • posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností,
 • požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné,
 • poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, rešpektujúc pritom limity ustanovené ústavným zákonom a zákonom o ochrane osobných údajov,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených ústavným zákonom. Výnimku komisia udelí, ak je zrejmé, že zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania,
 • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.