Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

MAS Šafrán

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ŠAFRÁN

http://www.massafran.sk/?f=aktuality

 

MAS Šafrán, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.

Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.


Základné informácie o MAS:

Právna forma: občianske združenie

Dátum vzniku: 13.08.2009

Dátum získania štatútu MAS: 26.05.2010

Počet členov k 06.06.2012: 42

Rozloha k 31. 12. 2007: 100,134 km2

Počet obyvateľov k 01.01.2012: 10 639

Hustota obyvateľstva: 106,2 obyvateľa na km2

Administratívne zaradenie – okres: Prešov

Administratívne zaradenie – kraj: Prešovský

Počet obcí zaradených do pólov rastu: 1

Počet obcí nezaradených do pólov rastu: 15

 

Obec Vyšná Šebastová, ako jeden z členov združenia Miestnej akčnej skupiny (MAS) Šafrán, sa prostredníctvom MAS uchádza o pridelenie nenavrátných finančných prostriedkov (NFP), ktoré plánuje využiť :

 

Multifunkčné ihrisko.

Multifunkčné ihrisko bude vybudované v priestore za areálom súčasného futbalového ihriska. V súčasnosti prebieha schvaľovanie žiadosti o NFP v Poľnohospodárskej Platobnej agentúre.
Žiadosť bola podaná v mesiaci jún 2012. Po schválení a podpísaní zmluvy o NFP sa začne výstavba ihriska.
Vysúťažená cena: 70 668 .-€ bez DPH
- k danej sume je potrebné pripočítať 20 % DPH (t.j. 14 133.- €), ktoré musí obec uhradiť dopredu.
Až po ukončení projektu a kolaudácii stavby je možné požiadať o spätné vrátenie 15% DPH (zvyšných 5 % z DPH je spoluúčasť).

 

Cyklotrasy

Naša obec sa zapojila a aktívne sa podieľa na spoločnom projekte cyklotrás na území MAS Šafrán. Potreba vybudovať cyklotrasy vychádza priamo zo záväzku MAS, ktorá si ich dala ako jeden z cieľov v plánovacom období 2009-2013.
Spoločná myšlienka starostov štyroch obcí (Trnkov, Okružná, Lada a Vyšná Šebastová) z územia MAS Šafrán vznikla na zhromaždení členov MAS v decembri 2011 vo Farmeri v Kapušanoch. Neskôr, v marci 2012, sa pridala Šarišská Poruba.
Idea cyklotrasy (1. fáza budovania cyklotrás) rieši územie južne od cesty 1. triedy Prešov-Lipníky s tým, že územie na sever od spomínanej komunikácie by mohla riešiť nasledovná 2. fáza, na ktorej by sa mohli podieľať ďalšie obce z územia MAS.
Doteraz sa uskutočnila viac ako desiatka pracovných stretnutí zainteresovaných starostov spojených s obhliadkou v teréne a cennými konzultáciami s odborníkmi ohľadom projektu. Predbežne bola stanovená trasa vedúca katastrami všetkých obcí a s prepojením na existujúcu cyklotrasu Sekčov-Pavlovce, ktorá vedie územím obcí Vyšná Šebastová a Okružná (Sekčov-Teriakovce-Podhradík-Borovník-Tajch (Pavlovce). Súčasťou cyklatrasy bude zopár stanovíšť na odpočinok cyklistov s možnosťou občerstvenia sa vodou z prírodného prameňa, miestami na sedenie, ohniskom a pod.  Konečná podoba projektu bude známa v jeseni 2012.
V súčasnosti sa pracuje na kreovaní projektu a ďalších procesov, ktoré sú potrebné k podaniu žiadosti o NFP. Zatiaľ je na financovanie projektu z prostriedkov MAS Šafrán vyčlenených cca 60 000 €. Výzva na predloženie žiadosti na projekt cyklotrás je naplánovaná na február-marec 2013.

 

Dom smútku:

Obec Vyšná Šebastová sa rozhodla pre výstavbu Domu smútku, ktorý bude stáť za cintorínom smerom na Severnú. Obec pripravila kvalitnú projektovú dokumentáciu. V týchto dňoch bolo ukončené výberové konanie na zhotoviteľa.

Vysúťažená cena: 99 423 .-€ bez DPH  (bez vnútorného zariadenia – lavice, chladnička;)
- k danej sume je potrebné pripočítať 20 % DPH (t.j. 19 874.- €), ktoré musí obec uhradiť dopredu.
Až po ukončení projektu a kolaudácii stavby je možné požiadať o spätné vrátenie 15% DPH (zvyšných 5 % z DPH je spoluúčasť)
Očakávané zdroje z MAS Šafran:  38 152 .- €
Výzva na predloženie žiadosti na projekt Domu smútku  je naplánovaná na január  2013

 

november 2012, Bc. Stanislav Šváby, starosta obce

 

Schválenie nenávratného finančného príspevku.

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1

Číslo: 4600032                                                                              

V Bratislave dňa 14.2.2013


ROZHODNUTIE


Pôdohospodárska platobná agentúra, so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 307 94 323 (ďalej len "platobná agentúra"), ako orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka, podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona Č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v konaní podľa § 37 zákona Č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 528/2008 Z.z.") rozhodla takto:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt (názov projektu): Multifunkčné ihrisko Vyšná Šebastová
žiadateľa: Obec Vyšná Šebastová
sídlo: 080 06 Vyšná Šebastová 157
IČO: 00328006
kód projektu: 441461200032


schval'uje

 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 71350,00 EUR, slovom: sedemdesiatjedentisíctristopäťdesiat Eur.


Odôvodnenie:
Vami predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok splnila podmienky pre priznanie nenávratného finančného príspevku.

Poučenie:
Rozhodnutie o schválení žiadosti je konečné a nemožno proti nemu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Doručuje sa:
1. Obec Vyšná Šebastová
08006 Vyšná Šebastová 157
2. MAS Šafrán, o.z.
082 14 Šarišská Trstená 42

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Schválenie nenávratného finančného príspevku Veľkosť: 332.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020