Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty podporené EU

Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová

i_5083106i_5083104

Názov projektu: Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová

Miesto realizácie projektu: Vyšná Šebastová

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a v mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku

Výška NFP: 180 297,91 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 7/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Predmetom realizácie projektu je revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová. Táto bude pozostávať z realizácie sadových úprav, vybudovania prvkov drobnej architektúry, verejného osvetlenia, dláždených spevnených plôch a vegetačných spevnených plôch so vsakovacími blokmi dažďovej vody.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov centra obce prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Špecifické ciele projektu:

• revitalizovať verejný priestor za pomoci vybudovania prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu,

• zachytiť dažďové vody z objektov obecného úradu, materskej školy a spevnených plôch a odviesť ich do vsakovacích nádrží.

Zámerom projektu je upraviť verejný priestor v strede obce pri rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny, obecnom úrade a na ľavom brehu potoka Šebastovka. Vznikne tak pešie prepojenie od obecného úradu, popri obchode s potravinami, poza kostol k zastávke prímestskej autobusovej dopravy a MHD na pravom brehu potoka. V súčasnosti sa jedná v prípade areálu obecného úradu a pešieho prepojenia od obecného úradu k autobusovej zastávke o prašné nespevnené makadamové plochy so zbytkami trávnika, ktoré sú čiastočne vysypané štrkovou kameninou. Súčasne navrhované stromy pri potoku plne zapoja brehový porast znížia hlučnosť a prasnosť z cestnej komunikácie.

Kľúčové očakávané výsledky a spôsob ich dosiahnutia (aktivity) môžeme zhrnúť do nasledujúcich skupín: Zlepšenie verejnej infraštruktúry v centrálnej zóne obce Vyšná Šebastová, s dôrazom na environmentálne skvalitnenie tejto infraštruktúry a zabezpečenie jej bezbariérovosti:

• rekonštrukcia a výstavba vegetačných zelených spevnených plôch pri kostole a pri obecnom úrade v obci,

• revitalizácia a doplnenie verejnej zelene,

• vybudovanie rampy pre imobilných pri vstupe do obecného úradu a vybudovanie schodiska medzi spevnenou plochou a chodníkom pri budove obecného úradu.

Predkladaný projekt zlepší environmentálne aspekty centra obce prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Vybudovaním mestských prvkov sa zvýši kvalita verejného priestoru a to najmä jeho estetická hodnota. Súčasne revitalizáciou pešieho prepojenia sa obnoví posledná časť územia, ktoré nadväzuje už zrealizovaný projekt obnovy ružencovej záhrady pri kostole sv. Kataríny. Táto je v súčasnosti populárnym pútnickým miestom. Takto sa vytvorí tiež dôstojné prostredie pre cestujúcich verejnou dopravu, keďže v súčasnosti je zastávka MHD osadená na nespevnej ploche. Popritom s tým sa zníži v riešenom území prašnosť a hlučnosť.