Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

ZMENY V PRIZNANIACH K MIESTNYM DANIAM PLATNÉ PRE ROK 2013

 

Od 1. 12. 2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša a aké povinnosti vyplývajú pre daňovníkov, na to chcem upozorniť v tomto článku.

Od januára tohto roka platí jedno spoločné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Prvou časťou spoločného priznania je priznanie k dani z nehnuteľností, ktorého súčasťou je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2013 nepodáva každý vlastník nehnuteľností.


Do 31. 1. 2013 je povinný podať priznanie:

• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého v roku 2012 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome.

Za nehnuteľnosti, ktoré nadobudne daňovník v roku 2013, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností na OcÚ do 31. 1. 2014. V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30-tich dní od vzniku daňovej povinnosti len v prípadoch, ak túto nehnuteľnosť nadobudne vydražením. K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov.

 

Druhou časťou spoločného priznania je priznanie k dani za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.


Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:


• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá priznanie k dani za psa v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

 

Treťou časťou spoločného priznania je priznanie k dani za predajné automaty

Daňová povinnosť k dani za predajné automaty vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani za predajné automaty podáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje:


• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za predajné automaty, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá priznanie v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

 

Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty sú zverejnené spolu s poučením na ich vyplnenie na webovej stránke obce, alebo si ich môžete prevziať na Obecnom úrade.


Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty obec Vyšná Šebastová vyrubí na rok 2013 jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Rozhodnutia budú daňovníkom doručené najneskôr do konca mája 2013.

 

V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uvedená:
• výška vyrubenej dane,
• termíny splátok,
• variabilný symbol.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Poučenie Veľkosť: 2.8 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Daň. priznanie PO Veľkosť: 6.32 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Daň. priznanie FO Veľkosť: 5.57 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Dohoda spoluvlastníkov DzN Veľkosť: 22.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie Veľkosť: 146.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2023
Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) poplatku za vývoz komunálneho odpadu Veľkosť: 187.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2023