Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 

Vznik daňovej povinnosti

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne. 

Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (mesto, obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie spôsobu platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Špecifické prípady

1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2. Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

 

Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. 

 

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň. 

UPOZORNENIE! V ďalších zdaňovacích obdobiach  daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva len jeden z manželov.

Ako postupovať v prípade daňového priznania?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza) na predpísanom tlačive  ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. 

Jedno tlačivo zahŕňa daň z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu nie je potrebné priložiť dokumenty ako list vlastníctva a pod. 

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne či prostredníctvom zástupcu, poštou alebo elektronicky.

Aké typy daňových priznaní rozlišujeme?

 • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
 • Dodatočné prizanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
 • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

 Oslobodenie od dane

Od dane z nehnuteľností sú oslobodené priamo zo zákona:

 • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
 • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl slúžiace na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií alebo vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied slúžiace na vedeckovýskumné účely, 
 • pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov slúžiace materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie a slúžiace strediskám praktického vyučovania a ak sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávnych krajov, 
 • pozemky verejne prístupných parkov vo vlastníctve zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

 

Platenie dane

Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vysvetlenie: vo výmere je v časti Poučenie určená 15 dňová lehota na podanie odporu, ak sa odpor v tejto lehote nepodá, nastáva právoplatnosť výmeru a od tohto okamihu plynie 15 dní na zaplatenie dane.
Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená daň vyššia ako 33 000 eur, mesto/obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môžete zaplatiť aj naraz, avšak v lehote prvej splátky.
 

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

 

 

Daň za psa

Kto je povinný platiť daň za psa?

Vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa.

Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

 • chovaný na vedecké a výskumné účely,
 • umiestnený v útulku zvierat,
 • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Kto je správcom dane a čo správca dane  ustanovuje?

Správu dane za psa vykonáva obec, ktorá ju na svojom území zaviedla. V Bratislave vykonávajú správu dane mestské časti v Košiciach správu dane vykonáva mesto Košice.

Správca dane každoročne k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubuje daň. Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví najmä sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok.  Základom dane je počet psov.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa. 

Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?

Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u daňovníka vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate. 

Ako platiť daň?

Príslušná obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť platenie dane v splátkach. Jednotlivé lehoty splatnosti splátok sú potom určené v rozhodnutí, ktorým sa daň vyrubuje. Správca dane môže taktiež vo svojom všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň do výšky 5 eur nebude vyrubovať ani vyberať.

V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Sankcie

V prípade, že si povinnosť podať riadene a včas daňové priznanie nesplníte, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie však menej ako 5 eur a najviac 3 000 eur.

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Kto je povinný platiť daň?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne využíva verejné priestranstvo obce, t. j. verejnosti prístupné pozemky obce.

Čo je to osobitné užívanie verejného priestranstva?

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 • umiestnenie stavebného zariadenia,
 • umiestnenie predajného zariadenia,
 • umiestnenie zariadenia cirkusu,
 • umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
 • umiestnenie skládky,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Osobitným užívaním verejného priestranstva na rozdiel od spomenutých spôsobov nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Kto je správcom dane a čo správca dane ustanovuje?

Správu dane za využívanie verejného priestranstva vykonáva obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.

Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví najmä sadzbu dane za každý aj začatý m² osobitne využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň, prípadne ustanoví rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce. Obec si môže v nariadení ustanoviť aj iné spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva, ako sú uvedené v zákone. Rovnako môže zaviesť aj podmienky, kedy bude osobám využívajúcim verejné priestranstvo daň znížená alebo budú od platenia dane úplne oslobodení.

Kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká v deň začiatku osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia jeho užívania.

Aké sú povinnosti pri využívaní verejného priestranstva?

V prípade dane za užívanie verejného priestranstva daňové priznanie podávať nemusíte. Užívanie verejného priestranstva však podlieha oznamovacej povinnosti. To znamená, že ste povinní oznámiť obci svoj zámer užívať verejné priestranstvo, a to najneskôr v deň začatia jeho užívania. Obec si môže ustanoviť vo svojom nariadení náležitosti a podmienky týkajúce sa oznamovacej povinnosti. 

Čo sa stane v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti?

Ak si nesplníte oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, obec vás vyzve na jej splnenie a zároveň vám stanoví primeranú lehotu. Lehota na splnenie povinnosti nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak si však nesplníte povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Následne vám obec oznámi, že daň určila týmto spôsobom, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

Ako sa zisťuje daň podľa pomôcok?

Obec môže použiť na zisťovanie základu dane a určenie dane pomôcky, ktorými sú najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky, výpovede objasňujúce skutočnosti rozhodujúce na správne určenie dane, správy a vyjadrenia iných správcov dane, štátnych orgánov a obcí, záujmových združení, výpisy z účtov vedených v bankách a vlastné poznatky správcu dane zo zdaňovania dotknutého daňového subjektu alebo podobných daňových subjektov.

Ako platiť daň?

Príslušná obec vám na základe oznámenia vyrubí daň najskôr v deň, keď začnete užívať verejné priestranstvo. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m². Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže v rozhodnutí určiť, že môžete uhradiť daň v splátkach a zároveň stanoví lehotu splatnosti jednotlivých splátok. V prípade, že sa rozhodnete daň, ktorej splatenie bolo určené v splátkach, zaplatiť naraz, môžete tak spraviť a najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky zaplatiť celú daň.

V prípade ak zanikne daňová povinnosť, teda skončíte s užívaním verejného priestranstva a oznámite túto skutočnosť do 30 dní, obec vám vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré ste už daň zaplatili. Ak v uvedenej lehote neoznámite zánik daňovej povinnosti, zaniká vám aj nárok na vrátenie pomernej časti dane.

Sankcie a poplatky

V prípade, že si nesplníte oznamovaciu povinnosť voči obci, hrozí vám pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky 3 000 eur, nie však menej ako 5 eur. 

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Za čo sa platí poplatok?

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Komunálne odpady sú: 

 • odpady z domácnosti vznikajúce na území obce okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; 
 • odpady z nehnuteľností slúžiace fyzickým osobám na rekreáciu (záhrady, chaty, chalupy), na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti (garáže, garážové stojiská a parkovacie stojiská);
 • odpady vznikajúce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Drobný stavebný odpad

 • odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený množstvový zber.

Čo nepodlieha plateniu poplatku?

Do poplatku obec nemôže zahrnúť náklady na nakladanie triedeného zberu, t. j. s nasledovnými odpadmi:

 • elektroodpad, použité batérie a akumulátory
 • odpad z obalov a  neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy

Kto je povinný platiť poplatok?

Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:

 1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 
 2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
 3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná. V prípade, že poplatník je osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, poplatkovú povinnosť za ňu plní buď zákonný zástupca, alebo ustanovený opatrovník.

Kedy vzniká a zaniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť, ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu).

Aká je sadzba poplatku?

Zákon ustanovuje jednotlivé kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich minimálne a maximálne hodnoty. Rozsah sadzby poplatku je určený za jeden liter, dm³ alebo jeden kilogram komunálnych odpadov, alebo drobných stavebných odpadov. Rovnako je určená minimálna a maximálna sadzba poplatku za osobu a kalendárny deň.

Obec si do poplatku môže zahrnúť náklady:

 • na zbernú nádobu (pre zmesový odpad),
 • na zberné nádoby a kompostovacích zásobníkov (triedený odpad).

Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu stanovenom zákonom. V prípade, že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, platí sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá je uvedená v zákone.

Ak je v obci zavedený množstvový zber odpadu, obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia rôzne sadzby poplatku za liter, dm³, resp. kilogram odpadu, v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku, v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov odpadu.

Podľa aktuálneho znenia zákona je sadzba poplatku:

 • najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu
 • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu,
 • najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň,
 • najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ako aj zabezpečenie kompostovacích zásobníkov a zberných nádob pripadajúcich na 1 liter, dm3 alebo kilogram odpadu za jeden kalendárny deň.  

Oznamovacia povinnosť voči obci

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Vyrubenie poplatku a spôsob jeho platenia

Zákon upravuje spôsob vyrubenia poplatku v závislosti od toho, či je v obci zavedený množstvový zber, alebo nie. V prípade zavedenia množstvového zberu obec nevydáva platobný výmer, ale podmienky a spôsob platenia ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení. Ak v obci množstvový zber nie je zavedený, obec vyrubuje poplatok každoročne rozhodnutím (platobný výmer) na celé zdaňovacie obdobie. Takto vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pomernú časť poplatku obec vyrubí v prípade, ak poplatníkovi vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Pri poplatníkoch, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, obec vyrubí poplatok ich zvolenému zástupcovi. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad je možné splatiť aj formou splátok, pričom jednotlivé lehoty splátky určí obec v rozhodnutí, ktorým vyrubuje poplatok. Poplatník môže zaplatiť poplatok, ktorý bol určený v splátkach aj naraz, avšak v tomto prípade ho musí zaplatiť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Je možné žiadať o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku?

Ak poplatníkovi zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť.

Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení.

Zdroj: slovensko.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Poučenie Veľkosť: 2.8 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Dohoda spoluvlastníkov DzN Veľkosť: 22.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie Veľkosť: 146.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2023
Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) poplatku za vývoz komunálneho odpadu Veľkosť: 187.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.1.2023
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 1.7 MB Formát: pdf Dátum: 2.1.2024