Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia ekonomická a správy majetku

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Člen komisie:

 • Ing. Jozef Hudák - poslanec
 • PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

 

Plán zasadaní pre rok 2019

18.02.2019

04.03.2019

01.04.2019

27.05.2019

08.07.2019

05.08.2019

02.09.2019

30.09.2019

04.11.2019


 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
 • posudzuje prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku obce a: 
  • navrhuje obecnému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia zo zmluvy v splátkach, 
  • navrhuje obecnému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného a hnuteľného majetku do majetku obce, 
 • posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu za zriadenie vecného bremena,
 • posudzuje prenájom majetku obce v správe obce na dobu neurčitú a prenájom majetku obce na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku obce v správe obce na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku obce na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom obce, 
 • posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom obec a zaujíma stanovisko k výške nájmu, 
 • zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku obce pre tretie osoby,
 • posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku obce a nadobúdaniu do majetku obce, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
 • posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku obce a jeho majetkovým právam, ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva obce,
 • vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom obce,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.

 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
569

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka