Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia strategických činností, cestovného ruchu a športu

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Členovia komisie:

 • Ing. Rastislav Mitaľ - poslanec
 • Jozef Makara ml.
 • Lukáš Baran
 • Peter Čížek

 

Plán zasadaní pre rok 2019

13.02.2019

06.03.2019

03.04.2019

01.05.2019

29.05.2019

10.07.2019

07.08.2019

04.09.2019

02.10.2019

06.11.2019


 

Zápisnice a zasadania

Aktuálne bez záznamov.


 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • prerokúva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti,
 • prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch:
  • návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území obce,
  • stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie majetku obce a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 
 • spolupracuje s organizáciami v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu,
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne,
 • koordinuje vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu,
 • monitoruje a vyhodnocuje výzvy na poskytnutie grantov a v súlade s prioritami obce a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, predkladá návrhy na ich využitie,
 • spolupracuje pri vypracovávaní žiadosti na projekty na granty z tuzemských a európskych fondov,
 • v prípade potreby pomáha pri koordinácii subjektov zúčastnených na projektoch - projektového tímu,
 • pripravuje podklady a materiály k investičným a rozvojovým zámerom obce v časovom a finančnom prepojení s ostatnými relevantnými komisiami OcZ,
 • spolupracuje pri návrhoch regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 • spolupracuje pi vypracovávaní územného plánu obce a územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, vrátane koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,
 • prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti svojho pôsobenia,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.

 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
569

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka