Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

MŠ Vyšná Šebastová

Zriaďovateľ: Obec Vyšná Šebastová

Sídlo MŠ: Vyšná Šebastová 94, 080 06 Prešov

Telefón: 051/7767127

E - mail: msvsebastova@gmail.com

 

Materská škola je  dvoj triedna. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Materská škola je umiestnená v dvojpodlažnej budove, kde obe triedy sú na prvom podlaží. Každá trieda má svoje  samostatné WC, kúpeľňu, chodbu , šatne. Druhá trieda /“Lienky“/ má spálňu v oddelenej časti triedy, prvá trieda /“Motýliky“/ má spálňu zvlášť v samostatnej miestnosti. Na prvom podlaží sa nachádza sklad s pomôckami a šatňa pre zamestnancov. Prízemie budovy je s prvým podlažím prepojené schodiskom. Na prízemí je kuchyňa a jedáleň. 


 

Zápis detí do Materskej školy.

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa §20ods.2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1.apríla do 30.apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

od 15. apríla 2019 do 15. mája 2019

 

Žiadosť do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky priamo v MŠ, alebo stiahnuť z webovej stránky obce Vyšná Šebastová.

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 16.06.2019. Dieťa do MŠ je možné prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nebude uvedená doba, dieťa sa do MŠ prijíma na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz. Ak bude dieťa do MŠ prijaté na adaptačný resp. diagnostický pobyt (t.j. na dobu určitú), po jeho ukončení predkladá zákonný zástupca dieťaťa novú žiadosť a následne vydá riaditeľ MŠ  nové rozhodnutie o prijatí do MŠ. Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ  je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Pred nástupom dieťaťa do MŠ rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré by sa mohlo integrovať medzi ostatné deti, je povinný zákonný zástupca predložiť okrem žiadosti, potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie odborných zamestnancov špeciálno pedagogickej a CPPPaP. Ak sa jedná o dieťa so špeciálnou diagnózou (zmyslovou, alebo telesnou odchýlkou) rozhoduje riaditeľ o prijatí takého dieťaťa až po vyjadrení príslušného odborného lekára.

Do MŠ sa prijímajú deti  spravidla od troch do šiestich rokov veku, deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môže integrovať aj dieťa so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak nie je naplnená kapacita starších detí, sú vytvorené vhodné materiálne, personálne ale predovšetkým kapacitné podmienky a deti dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Riaditeľka MŠ musí zvážiť, či po  prijatí takého dieťaťa môže takéto podmienky dodatočne vytvoriť.

 

Kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sa prednostne  prijímajú:

Východiská:

- § 59zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- § 3 vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. o materskej škole,

- § 7 a ods.5 zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení,

- § 5 ods.14 písm. a)zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- § 3 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.Z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež,

 

a / deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 15. mája príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise o odklade školskej dochádzky dieťaťa

b/ deti, ktoré do 31. augusta prísl. kalendárneho roku dovŕšili piaty rok veku a do určeného termínu / do 15. mája/  prísl. kalendárneho roka podajú žiadosť do MŠ

 

Ak riaditeľka MŠ do 15.júna, príp. do 30 dní odo dňa podania žiadosti vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, žiadosť do MŠ naďalej eviduje, až kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem.

Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

- základné hygienické návyky /vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod./

- základné sebaobslužné návyky / vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať/

- základné stravovacie návyky / vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára/

- základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou


 

Školský poriadok


 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
443

 
 
 
136

 
 
 
27

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka