Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Audit účtovnej uzávierky

Audit účtovnej uzávierky 2018

Audit účtovnej uzávierky 2016

Dodatok správy auditora o overeni súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona Č. 54012007 Z.z. § - u 23 odsek 5

Audit účtovnej uzávierky 2015.

SPRÁVA   NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Obecnému zastupiteľstvu obce Vyšná Šebastová
Správa k účtovnej závierke


Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky účtovn j jednotky obec Vyšná Šebastová, ktorá obsahuje súvahu k 31, decembru 2015. výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu. a poznámky. ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie,


Zodpovednost' štaturárneho orgánu za účtovnú závierku


Starosta je zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č, 43 1/2002 Z, z, v znení neskorších predpi ov (ďalej len ..zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti. či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia. vývoj dlhu a použivanie návratných zdrojov financovania podľa zákona Č. 58312004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ..zákon o rozpočtových pravidlách").


Zodpove inost' audítora


Mojou zodpovednosťouje vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu, Audit som uskutočnila v úlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uisienie, že účtovnú závierku neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke,
Súčasťou auditu je aj zhodnoteni rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania. vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách. platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.


Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke. či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri po sudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností. nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky, Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom. ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku,
Som presvedčená, že audítorské dôkazy. ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.


Názor


Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskatuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vyšná Šebastová k 3 l . dcembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovnictve.


Správa o d'alších požiadavkách zákonov a predpisov


Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

 


Ing. Eva Gazdová, licencia SKAL! Č. 628
V Košiciach dna 14.3.2016


 

Audit účtovnej uzávierky 2014

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Obecné mu zastupiteľstvu obce Vyšná Šebastová


Správa k účtovnej závierke


Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky obec Vyšná Šebastová, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Starosta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách").
Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.
Zvolené postupy ZaVISla od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.


Názor
Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vyšná Šebastová k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.


Správa o ďalších poiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

 


Ing. Eva Gazdová, licencia SKAu Č. 628
V Košiciach dňa 17.3.2015


 

Audit účtovnej uzávierky 2013

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Obecnému zastupitel'stvu obce Vyšná Šebastová


Správa k účtovnej závierke


Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky obec Vyšná Šebastová, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Starosta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Starosta obce je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách").
Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.
Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.
Zvolené postupy ZaVISla od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku .
Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj audítorský názor.
Názor
Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vyšná Šebastová k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov
Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.


Ing. Eva Gazdová, licencia SKAu Č. 628

V Košiciach dňa 17. marca 2014
 


 

Audit účtovnej uzávierky 2012

SPRÁ VA NEZÁVISLÉHO AUDíTORA
obecnému zastupiteľstvu obce Vyšná Šebastová

Správa k účtovnej závierke.

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky obce Vyšná Šebastová, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012. výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky. ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.


Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku


Starosta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.


Zodpovednosť aud ítora


Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými auditorskýrni štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky. naplánovať a vykonať audit tak. ab) som získal primerané uistenie. že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.


Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov. ktoré urobil štatutárny orgán. ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej záv ierky, Som presvedčená. že audítorské dôkazy. ktoré som získala. poskytujú dostatočný a vhodn)' základ pre moje podmienené stanovisko.


Zaklad pre podmienené stanovisko


Obec nezaúčtovala v predchádzajúcich účtovných obdobiach opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti v sume 16 749,68 EUR. Ak by ich bola vytvorila, bol by nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov nižší o 16749,68 EUR a hodnota pohľadávok nižšia o túto sumu.


Stanovisko


Podľa môjho stanoviska, okrem vplyvu skutočností uvedených v odseku Základ pre podmienené stanovisko. účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vyšná Šebastová k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.


Bez vplyvu na moje stanovisko upozorňujem na skutočnosť, že k účtovnej závierke za rok končiaci k dátumu 31.12.20 II som vydala správu s podmieneným stanoviskom z dôvodu, že neboli vytvorené opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti vo výške 16749,68 EUR.


Správa o ďalšich požiadavkách zákonov a predpisov


Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistila vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom uvedeným v účtovnej závierke.

 


Ing, Eva Gazdová
Licencia SKAu č.628
21. mája 2013. Ždiarska 5 Košice


 

Audit účtovnej uzávierky 2011

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
obecnému zastupiteľstvu obce Vyšná Šebastová

 

Správa k účtovnej závierke.

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky obce Vyšná Šebastová, ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a
poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie
vysvetľujúce informácie,

 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a
verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly. ktoré štatutárny orgán
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky. ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

 

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho
auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa
týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak. aby
som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a
údajoch vykázaných v účtovnej závierke, Zvolené postupy závisia od úsudku audítora,
vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke. či už v dôsledku
podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly
relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a
verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolnosti. nie však na
účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej
zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj
primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán. ako aj vyhodnotenie celkovej
prezentácie účtovnej závierky. Som presvedčená. že audítorské dôkazy, ktore om získala.
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje podmienené stanovisko.

 

Základ pre podmienené stanovisko


Obec v predchádzajúcich účtovných obdobiach neúčtovala odpisy dlhodobého majetku. Pri
použití rovnomerného odpisovania by bol nevysporiadaný výsledok ho podárenla minulých
období nižší o 94 856,- EUR a hodnota dlhodobého majetku by sa mala znížiť o hodnotu
oprávok v tej istej výške.
Obec nezaúčtovala v predchádzajúcich účtovných obdobiach opravnú položku
k pohľadávkam po lehote splatnosti v sume 12 253.68 EUR. Ak by ich bola vytv crila. bol by
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov nižší o 12 2 -3.68 EUR a hodnotn
pohľadávok nižšia o túto sumu.
Obec nezaúčtovala v účtovnorn období opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnostl
v sume 4 496 EUR. Ak by ju bola vytvorila, bol by výsledok ho. podárenia za účtov né
obdobie strata vyššia o sumu 4 496 EUR a hodnota pohľadávok nižšia o túto sumu.

 

Stanovisko


Podľa môjho stanoviska, okrem vplyvu skutočností uvedených v odsekli Základ pre
podmienené stanovisko, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Vyšná Šebastová k 31. decembru 2011 a 
výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o
účtovníctve.

Bez vplyvu na moje stanovisko upozorňujem na skutočnosť. že účtovná závierka za rok
končiaci k dátumu 31.12.20 10 nebola auditovaná.


Ing, Eva Gazdová
Licencia SKAu č.628
31. augusta 2012
Ždiarska 5, Košice
DRAFT


 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
608

 
 
 
156

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka