Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zavážanie potoka sutinami, vypúšťanie odpadových vôd do rigolov - čo s tým ďalej?

Dátum: 30.07.2021
Autor: Obec Vyšná Šebastová
Zavážanie potoka sutinami, vypúšťanie odpadových vôd do rigolov - čo s tým ďalej?

V tejto krátkej správe si dovolíme upozorniť občanov na zavážanie potoka sutinami, ale aj pokosenou trávou a vypúšťaním zapáchajúcich odpadových vôd do rigolov, jarkov, či dokonca potoka.

Vážení občania.

množia sa nám oznamy s rôznym charakterom, kde sa v nich prevažne anonymne uvádza, že niektorí občania našej obce nenakladajú s vytvoreným odpadom správne v zmysle zákona o odpadoch.

Obec má jasne určené pravidlá, ktoré pojednávajú o tom, ako správne likvidovať odpad. Tie sú definované vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Šebastová. Pravidla ohľadom komunálneho odpadu a separovaného zberu sú viac menej jasné, nakoľko domácnosti pre tento druh odpadov majú pridelené nádoby. 

Problémom sa javí likvidácia drobného stavebného odpadu (DSO), stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO”) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady”, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

DSO môžu fyzické osoby odovzdať v prevádzke TSMP a.s. - zberný dvor na ulici Bajkalská 33 v Prešove po predložení žiadanky potvrdenej obcou. Ďalšou možnosťou na odovzdanie stavebného odpadu je Recyklačné stredisko spoločnosti EKOPRIM na Strojníckej 11 v Prešove.

Pre tieto dôvody nie je prípustné nakladať so stavebnou sutinou ináč, ako je stanovené a obec v prípade zistenia bude postupovať v zmysle zákona a platného VZN, kde je možné uložiť sankciu až do výšky 1 500€.

Niektorí oznamovatelia uvádzajú, že dochádza k vývozu takého typu materiálu  do lokality “Potoky” (resp. Kamence a Kamenčeky, smerom na Nižnú Šebastovú). Je namieste uviesť, že v prevažnej väčšine ide o územie v správe štátu a je to vodná plocha, kde rôzne činnosti na nej sú spravované podľa osobitného zákona.

Ďalším fenoménom sú výrazne sledované nevhodné aktivity pri skladovaní biologicky rozložiteľného odpadu (prevažne pokosená tráva). Túto má vlastník ako povinnosť ukladať zásadne na svojom pozemku, no poniektorí to tak bohužiaľ nerobia. Poukazujeme aj na zlý prístup vo vzťahu k vodnému toku a to konkrétne k nášmu potoku “Šebastovka”. Ten (či možno tá) nie je na skladovanie rôzneho odpadu a ani trávy. Príroda okolo nás je odrazom toho, ako symbioticky s ňou žijeme. Nerobme preto z nášho potoka stoku.

Na záver chceme apelovať na zodpovednosť voči prírode a o okolitému prostrediu, v ktorom žijú naši spoluobčania a to najmä vo vzťahu k nakladaniu s odpadovými vodami (žumpy, septiky, a pod.), ktoré mnohí voľne vypúšťajú do prícestných rigolov, jarkov, či potoka. Vo vzťahu k okoliu a ostatným všetci požadujeme rešpektovanie všeobecných právnych noriem (chceme to čo nám patrí), preto sme povinný sa nimi riadiť aj my sami. V opačnom prípade riskujeme uplatnenie práva vo všeobecnej rovine ako adekvátnu formu nápravy. 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.