Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/-ka materskej školy

SÚBOR
Dátum: 02.04.2024
Autor: Starosta obce
Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/-ka materskej školy

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľku materskej školy.

OBEC VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

 v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ/-KA MATERSKEJ ŠKOLY VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť),
 • osobné a morálne predpoklady,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • písomné predloženie návrhu koncepcie rozvoja na 5 rokov MŠ Vyšná Šebastová 94,
 • požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia,
 • doklad o vykonaní 1. atestácie,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín nástupu: 15. máj 2024

Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky  v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť/zaslať v zalepenej obálke do 30. apríla 2024  do 14:00 h (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ – NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené. Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

 

Informácie o výberom konaní si môžete stiahnuť v PDF formáte na tejto stránke nižšie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vyberove konanie na riaditela MS VS 2024_inzerat Veľkosť: 185.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.4.2024