Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na kosenie pozemkov

Dátum: 05.06.2024
Autor: Starosta obce
Výzva na kosenie pozemkov

Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľností. 

Obec Vyšná Šebastová  vyzýva všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo majú v nájme pozemky v katastri obce Vyšná Šebastová na starostlivosť o svoju nehnuteľnosť, v tomto prípade na vykosenie zaburineného pozemku.

Vzhľadom na existenciu pozemkov v katastri našej obce, kde burina dorastá do značných výšok, jej semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame všetkých občanov, k odstráneniu nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je šírenie alergénov, či inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom prinášajú veľké zdravotné riziká. Zároveň na takýchto pozemkoch jestvuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Predkladáme Vám informácie o povinnosti udržiavať Vaše nehnuteľnosti. Nedodržiavaním týchto pravidiel sa dopúšťate porušenia zákona za čo vám hrozia sankcie. Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne. Obec  vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov, ktoré budú zaburinené, bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Prešov,  Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov, ktorý  môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR.  Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi  uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí v obci, udržiavajú svoje okolie, pravidelne kosia svoje pozemky a dbajú na čistotu a poriadok.