Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Finančná komisia

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Členovia komisie:

 • Slávko Muška
 • Ing. Alena Nagyová

 

Plán zasadaní pre rok 2019

19.02.2019

05.03.2019

02.04.2019

28.05.2019

09.07.2019

06.08.2019

03.09.2019

01.10.2019

05.11.2019

 

Zápisnice a zasadania.

Aktuálne bez záznamov.

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje plnenie rozpočtu obce,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o dotácie z rozpočtu obce,
 • vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu prebytku hospodárenia,
 • vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na rozpočet obce, k zavedeniu alebo zrušeniu miestnej dane a miestneho poplatku,
 • vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
 • zaujíma stanoviská k majetkovej účasti obce v obchodných spoločnostiach,
 • vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie účelových fondov,
 • zaujíma stanoviská k hospodáreniu organizácií zriadených obcou a k ich zámerom, ktoré majú dopad na rozpočet obce,
 • vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom obce, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet obce,
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.