Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisia ekonomická a správy majetku

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Člen komisie:

 • Ing. Jozef Hudák - poslanec
 • Mgr. Ondrej Cina

 

Plán zasadaní pre rok 2021

12.2.2021

16.4.2021

22.5.2021

17.9.2021

19.11.2021

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
 • posudzuje prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku obce a: 
  • navrhuje obecnému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia zo zmluvy v splátkach, 
  • navrhuje obecnému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného a hnuteľného majetku do majetku obce, 
 • posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu za zriadenie vecného bremena,
 • posudzuje prenájom majetku obce v správe obce na dobu neurčitú a prenájom majetku obce na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku obce v správe obce na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku obce na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom obce, 
 • posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom obec a zaujíma stanovisko k výške nájmu, 
 • zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku obce pre tretie osoby,
 • posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku obce a nadobúdaniu do majetku obce, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
 • posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku obce a jeho majetkovým právam, ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva obce,
 • vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom obce,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Z Á P I S N I C A č.3_1ekonomická komisia 3.5.2019 175.3 kB pdf 20.2.2020
Z Á P I S N I C A komisií stavebej a ekonomickej 4.5.2019 180.6 kB pdf 20.2.2020
Z Á P I S N I C A č.2_1 207.1 kB pdf 20.2.2020
Z Á P I S N I C A č.1_1 418.5 kB pdf 20.2.2020
zápisnica č.1_2020 142.6 kB pdf 22.3.2021
zapisnica č.2_2020 142.5 kB pdf 22.3.2021