Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Členovia komisie:

 • Matúš Ivanecký - poslanec
 • Júlia Magdová - poslankyňa
 • František Kraviar
 • Ing. Peter Kuča
 • František Stanek

 

Plán zasadaní pre rok 2019

21.02.2019

07.03.2019

04.04.2019

02.05.2019

30.05.2019

11.07.2019

08.08.2019

05.09.2019

03.10.2019

07.11.2019

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia a verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
 • prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia a ochrany zdravia, 
 • prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré sú z oblasti životného prostredia,
 • prerokúva návrhy programového rozpočtu obce pre ďalšie obdobie vrátane jeho zmien,
 • prerokúva program rozvoja obce a environmentálnych projektov, 
 • prerokúva informácie prizývaných zástupcov organizácii a spoločností pôsobiacich v oblasti životného prostredia (napr. zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a pod.),
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov obce v oblasti svoje pôsobnosti,
 • posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu obce jeho zmien a doplnkov, tiež k návrhom koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce z pohľadu územného rozvoja, výstavby a životného prostredia, 
 • vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území obce, ktoré významným spôsobom vplývajú na život ľudí obce, 
 • vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja hromadnej dopravy na území obce, 
 • vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce a k rozhodujúcim stavbám celoobecného charakteru,
 • vyjadruje sa ku koncepcii a riešeniam obecnej statickej dopravy, 
 • zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce v zmysle cestného zákona,
 • dáva stanoviská k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré obsahovo súvisia s problematikou výstavby a územného plánovania a životného prostredia, tiež k bodom, ktoré súvisia so samotnou činnosťou komisie,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Z Á P I S N I C A komisií stavebej a ekonomickej 4.5.2019 180.6 kB pdf 20.2.2020
Zapisnica_21.2.2019_Komisia_vystavby 101 kB pdf 20.2.2020