Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Súhrnné správy

Výzva na predloženie ponuky - REKONŠTRUKCIA SPOJOVACIEHO CHODNÍKA CENTRUM OBCE - ZÁHUMNIE A ZASTÁVKA MHD
 

Výzva na predloženie ponuky

REKONŠTRUKCIA SPOJOVACIEHO CHODNÍKA "CENTRUM OBCE - ZÁHUMNIE A ZASTÁVKA MHD"

                        

Dňa 21.10.2019                                                      

                                                                                                               

Vec: Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Vyšná Šebastová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

REKONŠTRUKCIA SPOJOVACIEHO CHODNÍKA "CENTRUM OBCE - ZÁHUMNIE A ZASTÁVKA MHD"

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Vyšná Šebastová

Sídlo: Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov

Štatutárny zástupca:Mgr. Marián Beluško

 • 00328006
 • -

IČ DPH:-

Internetová stránka: https://www.vysnasebastova.sk/

Bankové spojenie:Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu.:8805931001/5600

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Marián Beluško, 0905 227 943
 3. Predmet obstarávania:

Predmet zákazky- stavebné práce

Názov zákazky: Rekonštrukcia spojovacieho chodníka „Centrum obce- Záhumnie a zastávka MHD.

Stručný opis zákazky: výstavbu novej komunikácie – chodníka pozdĺž cesty, úpravu odvodnenia cesty – prekrytie priekopy kanalizačným potrubím (v časti zastávky MHD).

Predmetom riešenia je aj obnova zelene (zatrávnenie) v okolí riešeného chodníka, t.j. výsadbu novej zelene a alt. drevín....).

Stavba je členená na tieto stavebné objekty :

SO 01 Chodník – asfaltový kryt

SO 02 Chodník – kryt zo zámkovej dlažby

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmet zákazky pozostáva z realizácie prepojovacieho koridoru pre chodcov, oddelenie od verejnej automobilovej dopravy, vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky predovšetkým smerom k obecnému úradu, kostolu a MHD.

Výstavbou navrhovaného úseku chodníka bude vytvorený pás pre chodcov a tak zabezpečený bezpečnejší presun občanov obce do centra obce resp. naopak z centra na autobusovú zastávku, zastávku MHD v obci, k obecnému úradu, ku škole, ku kostolu, k cintorínu, ...).  

Objekt SO-01 rieši výstavbu chodníka smerom k obecnému úradu, úpravu odvodnenia cesty – prekrytie rigolu kanalizačným potrubím (pri ceste III. triedy).

Výstavba chodníka sa nachádza v intraviláne obce SO 01 Chodník – asfaltový kryt

Vyšná Šebastová, pri hlavnom a vedľajšom ťahu.

Smerové a výškové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému priestorovému vedeniu komunikácie. Vo veľkej miere rešpektujú súčasný stav.

Konštrukcia chodníka:

Konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe:

- Kryt žívičný AB III - hr. 40mm

- Štrkodrvina 150mm /alt. podkladný betón 100mm/

- Štrkopiesok ŠP 150mm

Spolu: 240mm

Bočnú oporu chodníkov od nespevnenej časti oddeľuje záhonový bet. obrubník 1000x200x50mm, resp. dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka.

 

SO 02 Chodník – kryt zo zámkovej dlažby

Chodník

Smerové vedenie

Celková dĺžka trasy chodníka je cca 16,50 m.

Výškové vedenie

Výškové vedenie je v celom úseku navrhnuté cca 150 mm nad úrovňou cestnej komunikácie. Chodník v predmetnom úseku je v relatívnej rovine (kopíruje sklon miestnej komunikácie).

Šírkové usporiadanie

V tejto časti je navrhnutý chodník o šírke 2,0 m, ktorý bude zároveň slúžiť ako vyvýšená plocha pre čakajúcich na zastávke MHD.

Šírka navrhovaného chodníka je 2,00m a jeho poloha je navrhnutá tak aby zostala min. pôvodná šírka jestvujúcej komunikácie.

/Pozn.: V zúžených šírkových pomeroch upraviť šírku chodníka/

Konštrukcia chodníka:

Konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe:

- Zámková dlažba - hr. 60 mm STN 73 6161 - 1

- Pieskové lôžko fr. 4-8 mm - hr. 40 mm STN 73 6126

- Vybrovaný štrk - hr. 150 mm STN 73 6126

Spolu: 250 mm

Bočnú oporu chodníkov zo strany vozovky tvorí obrubník ABO 2-15 uložený do betónového lôžka. Chodník od nespevnenej krajnice oddeľuje záhonový bet. obrubník 1000x200x50mm, resp. dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka. V miestach príp. vjazdu sa znížia obrubníky v celej šírke vjazdu zo 150mm na 30mm nad vozovkou.

Odvodnenie /úsek pri chodníku SO O2/

Odvodnenie rieši odvod dažďových vôd z jestvujúceho dažďového rigolu, ktorý sa prekryje chodníkom za pomoci korugovanej rúry. Odvodnenie je riešené kanalizačnou stokou celej riešenej časti gravitačne.

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii (Príloha č. 3)a vo vo Výkaze Výme ( Príloha č. 2), ktorá je prílohou tejto výzvy

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:  21 660,50 EUR bez DPH
 2. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Intravilán obce Vyšná Šebastová. Termín dodania: do 7 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
 3. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 7 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
 4. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy: Návrh na plnenie kritéria, Výkaz Výmer, Projektová dokumentácia, Návrh zmluvy o dielo.
 5. Financovanie predmetu zákazky: EPFRD, štátny rozpočet
 6. Lehota na predloženie ponuky: 29.10.2019 do 12:00 hod.
 7. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnejforme v jednom vyhotovení, doručená spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke doporučeným listom alebo osobne s označením predmetu zákazky: „Rekonštrukcia spojovacieho chodníka „Centrum obce- Záhumnie a zastávka MHD.“, a nápis NEOTVÁRAŤ na adresu: 

            Obec Vyšná Šebastová

            Vyšná Šebastová 157

            080 06 Prešov

 1. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky v zmysle bodu 6 výzvy, neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
 2. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Kritériom pre vyhodnotenie je: celková cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 6Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania).
 2. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 1
 2. Cenová ponuka- vyplnený výkaz výmer- Príloha č. 2
 3. Návrh kúpnej zmluvy- uchádzač vyplní sivo podfarbené políčka- Príloha č. 4
 1. Otváranie ponúk: 29.10.2019, 12:30 hod., miesto: Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov
 2. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
 3. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2020
 4. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

             Mgr. Marián Beluško, 0905 227 943starosta@vysnasebastova.sk

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 1. Verený obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy.
 2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
 3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 4. Odkladacia podmienka: Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.
 5. Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt v predmetnom verejnom obstarávaní: Zhotoviteľ je počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

S úctou,                                                                                

                       v. r.

                                                                                                      Mgr. Marián Beluško

                                                                                           Starosta obceVyšná Šebastová

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh na plnenia kritéria

Príloha č. 2- Výkaz výmer

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 Názvrh zmluvy o dielo

Výzva_na_predloženie_ponuky_(ZsNH)_Chodník_vr

Príloha_č._1__Návrh_na_plnenie_kritéria_REKONŠTRUKCIA_SPOJOVACIEHO_CHODNÍKA_CENTRUM_OBCE___ZÁHUMNIE_A_ZASTÁVKA_MHD

Príloha_č.3_PD

Príloha_č.4_ZoD

 

 

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

 1. hodnotu zákazky,
 2. predmet zákazky,
 3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
súhrnná správa IV. štvrťrok 2014 25.5 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa III. štvrťrok 2014 12.8 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa II. štvrťrok 2014 14.5 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa I. štvrťrok 2014 13.1 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa IV. štvrťrok 2013 14.9 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa III. štvrťrok 2013 13 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa II. štvrťrok 2013 13.5 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa I. štvrťrok 2013 13.3 kB pdf 20.2.2020
Súhrnná správa 4 2012 13.3 kB pdf 20.2.2020
Súhrnná správa III. štvrťrok 2012 13.5 kB pdf 20.2.2020
Súhrnná správa II. štvrťrok 2012 14 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa I.štvrťrok 2012 13.9 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa IV.štvrťrok 2011 13.5 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa III.štvrťrok 2011 25.8 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa II.štvrťrok 2011 25.3 kB pdf 20.2.2020
súhrnná správa I.štvrťrok 2011 13.4 kB pdf 20.2.2020