Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

MAS Šafrán

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ŠAFRÁN

http://www.massafran.sk/?f=aktuality

 

MAS Šafrán, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.

Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.


Základné informácie o MAS:

Právna forma: občianske združenie

Dátum vzniku: 13.08.2009

Dátum získania štatútu MAS: 26.05.2010

Počet členov k 06.06.2012: 42

Rozloha k 31. 12. 2007: 100,134 km2

Počet obyvateľov k 01.01.2012: 10 639

Hustota obyvateľstva: 106,2 obyvateľa na km2

Administratívne zaradenie – okres: Prešov

Administratívne zaradenie – kraj: Prešovský

Počet obcí zaradených do pólov rastu: 1

Počet obcí nezaradených do pólov rastu: 15

 

Obec Vyšná Šebastová, ako jeden z členov združenia Miestnej akčnej skupiny (MAS) Šafrán, sa prostredníctvom MAS uchádza o pridelenie nenavrátných finančných prostriedkov (NFP), ktoré plánuje využiť :

 

Multifunkčné ihrisko.

Multifunkčné ihrisko bude vybudované v priestore za areálom súčasného futbalového ihriska. V súčasnosti prebieha schvaľovanie žiadosti o NFP v Poľnohospodárskej Platobnej agentúre.
Žiadosť bola podaná v mesiaci jún 2012. Po schválení a podpísaní zmluvy o NFP sa začne výstavba ihriska.
Vysúťažená cena: 70 668 .-€ bez DPH
- k danej sume je potrebné pripočítať 20 % DPH (t.j. 14 133.- €), ktoré musí obec uhradiť dopredu.
Až po ukončení projektu a kolaudácii stavby je možné požiadať o spätné vrátenie 15% DPH (zvyšných 5 % z DPH je spoluúčasť)

 

Cyklotrasy

Naša obec sa zapojila a aktívne sa podieľa na spoločnom projekte cyklotrás na území MAS Šafrán. Potreba vybudovať cyklotrasy vychádza priamo zo záväzku MAS, ktorá si ich dala ako jeden z cieľov v plánovacom období 2009-2013.
Spoločná myšlienka starostov štyroch obcí (Trnkov, Okružná, Lada a Vyšná Šebastová) z územia MAS Šafrán vznikla na zhromaždení členov MAS v decembri 2011 vo Farmeri v Kapušanoch. Neskôr, v marci 2012, sa pridala Šarišská Poruba.
Idea cyklotrasy (1. fáza budovania cyklotrás) rieši územie južne od cesty 1. triedy Prešov-Lipníky s tým, že územie na sever od spomínanej komunikácie by mohla riešiť nasledovná 2. fáza, na ktorej by sa mohli podieľať ďalšie obce z územia MAS.
Doteraz sa uskutočnila viac ako desiatka pracovných stretnutí zainteresovaných starostov spojených s obhliadkou v teréne a cennými konzultáciami s odborníkmi ohľadom projektu. Predbežne bola stanovená trasa vedúca katastrami všetkých obcí a s prepojením na existujúcu cyklotrasu Sekčov-Pavlovce, ktorá vedie územím obcí Vyšná Šebastová a Okružná (Sekčov-Teriakovce-Podhradík-Borovník-Tajch (Pavlovce). Súčasťou cyklatrasy bude zopár stanovíšť na odpočinok cyklistov s možnosťou občerstvenia sa vodou z prírodného prameňa, miestami na sedenie, ohniskom a pod.  Konečná podoba projektu bude známa v jeseni 2012.
V súčasnosti sa pracuje na kreovaní projektu a ďalších procesov, ktoré sú potrebné k podaniu žiadosti o NFP. Zatiaľ je na financovanie projektu z prostriedkov MAS Šafrán vyčlenených cca 60 000 €. Výzva na predloženie žiadosti na projekt cyklotrás je naplánovaná na február-marec 2013.

 

Dom smútku:

Obec Vyšná Šebastová sa rozhodla pre výstavbu Domu smútku, ktorý bude stáť za cintorínom smerom na Severnú. Obec pripravila kvalitnú projektovú dokumentáciu. V týchto dňoch bolo ukončené výberové konanie na zhotoviteľa.

Vysúťažená cena: 99 423 .-€ bez DPH  (bez vnútorného zariadenia – lavice, chladnička;)
- k danej sume je potrebné pripočítať 20 % DPH (t.j. 19 874.- €), ktoré musí obec uhradiť dopredu.
Až po ukončení projektu a kolaudácii stavby je možné požiadať o spätné vrátenie 15% DPH (zvyšných 5 % z DPH je spoluúčasť)
Očakávané zdroje z MAS Šafran:  38 152 .- €
Výzva na predloženie žiadosti na projekt Domu smútku  je naplánovaná na január  2013

 

november 2012, Bc. Stanislav Šváby, starosta obce

 

Schválenie nenávratného finančného príspevku.

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1

Číslo: 4600032                                                                              

V Bratislave dňa 14.2.2013


ROZHODNUTIE


Pôdohospodárska platobná agentúra, so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava, IČO: 307 94 323 (ďalej len "platobná agentúra"), ako orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka, podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona Č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v konaní podľa § 37 zákona Č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 528/2008 Z.z.") rozhodla takto:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt (názov projektu): Multifunkčné ihrisko Vyšná Šebastová
žiadateľa: Obec Vyšná Šebastová
sídlo: 080 06 Vyšná Šebastová 157
IČO: 00328006
kód projektu: 441461200032


schval'uje

 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 71350,00 EUR, slovom: sedemdesiatjedentisíctristopäťdesiat Eur.


Odôvodnenie:
Vami predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok splnila podmienky pre priznanie nenávratného finančného príspevku.

Poučenie:
Rozhodnutie o schválení žiadosti je konečné a nemožno proti nemu podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

Doručuje sa:
1. Obec Vyšná Šebastová
08006 Vyšná Šebastová 157
2. MAS Šafrán, o.z.
082 14 Šarišská Trstená 42

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Schválenie nenávratného finančného príspevku 332.2 kB pdf 20.2.2020