Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stavebný poriadok - tlačivá

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 - pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne   ovplyvniť životné prostredie,

 - pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,

- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

1.prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

2.podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

 

Za drobné stavby sa považujú aj:

 

1.stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m² a výšku 5 m )napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva), 

2.oplotenie,

3.prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

4.nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.


Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:


1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
2.jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
3.jednoduchý technický opis stavby,
4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
5.súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.


Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu- v podateľni OcÚ. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vybavuje: Ing. Michaela Dravecká, 051/7765 907,  e-mail: urad@vysnasebastova.sk.

Správny poplatok: 10 eúr.

Doba vybavenia: 30 dní.


 
Ohlásenie stavebných úprav

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

 

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

 

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:


1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
2.jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach,
3.jednoduchý technický opis stavebných úprav,
4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
5.súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
6.stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Ing. Michaela Dravecká, 051/7765 907,  e-mail: urad@vysnasebastova.sk.

Správny poplatok: 10 eúr.

Doba vybavenia: 30 dní.Ohlásenie udržiavacích prác

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.


Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.


Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.


Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.


Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:


1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
2.ednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach,
3.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
4.súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
5.stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Ing. Michaela Dravecká, 051/7765 907,  e-mail: urad@vysnasebastova.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.


Určenie, zmene alebo zrušenie súpisného čísla

Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.


K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh:

 

  • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
  • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom si stavebník zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

Vybavuje: Ing. Michaela Dravecká, 051/7765 907,  e-mail: urad@vysnasebastova.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.


 
Pôsobnosť stavebného úradu v rámci zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy vo veciach stavebného konania zabezpečuje samotná obec Vyšná Šebastová. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu 12.8 kB pdf 20.2.2020
Ohlásenie drobnej stavby -tlačivo 1 z 2 223.9 kB pdf 20.2.2020
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 30.2 kB pdf 20.2.2020
Návrh na vydanie územného rozhodnutia, využitia územia 36.4 kB pdf 20.2.2020
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác - tlačivo 2 z 2 26.8 kB pdf 20.2.2020
Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 36.2 kB pdf 20.2.2020
Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 26.4 kB pdf 20.2.2020
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 26.4 kB pdf 20.2.2020
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 24.6 kB pdf 20.2.2020
Návrh na vydanie kolaudačného na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na 25.7 kB pdf 20.2.2020
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb 28.1 kB pdf 20.2.2020
2 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 26.4 kB pdf 20.2.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám) 36.7 kB pdf 20.2.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 25.3 kB pdf 20.2.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb (stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám) 25.3 kB pdf 20.2.2020
2 Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 27.5 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez SP 28.1 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o odstránenie stavby _stavieb_ 24.7 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby 41.6 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO 29.9 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 29.4 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 25.2 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD, BD a chaty 28.2 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončen 28 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska 32 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, 28 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb 27.8 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením RD, BD a chaty 28.1 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby 26 kB pdf 20.2.2020
2 Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 23.7 kB pdf 20.2.2020
Ohláška vyhlásenie drobnej stavba - stavebný dozor 316.4 kB pdf 25.6.2020
Oznámenie o začatí stavby 230.3 kB pdf 17.12.2020