Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov:

 

Potrebné doklady:

  • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
  • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

 

Upozornenie:


Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu!
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.


Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.


Poplatok: 2 € za každý podpis.


Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.


Vybavuje:  Margita Kušnírová, Ing. Michaela Dravecká, telefón: 051/7765 907,

                   e-mail: podatelna@vysnasebastova.sk .


Doba vybavenia: na počkanie.Osvedčovanie listín:

 

Potrebné doklady:

  • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
  • fotokópia listiny.

 

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.


Poplatok: 2 € za každú, aj začatú stranu.


Vybavuje: Margita Kušnírová, Ing. Michaela Dravecká, telefón: 051/7765 907,

                  e-mail: podatelna@vysnasebastova.sk.


Doba vybavenia: na počkanie.