Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dane a poplatky

ZMENY V PRIZNANIACH K MIESTNYM DANIAM PLATNÉ PRE ROK 2013

 

Od 1. 12. 2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša a aké povinnosti vyplývajú pre daňovníkov, na to chcem upozorniť v tomto článku.

Od januára tohto roka platí jedno spoločné priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Prvou časťou spoločného priznania je priznanie k dani z nehnuteľností, ktorého súčasťou je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2013 nepodáva každý vlastník nehnuteľností.


Do 31. 1. 2013 je povinný podať priznanie:

• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2012,
• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2012,
• daňovník, u ktorého v roku 2012 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome.

Za nehnuteľnosti, ktoré nadobudne daňovník v roku 2013, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností na OcÚ do 31. 1. 2014. V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30-tich dní od vzniku daňovej povinnosti len v prípadoch, ak túto nehnuteľnosť nadobudne vydražením. K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov.

 

Druhou časťou spoločného priznania je priznanie k dani za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.


Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:


• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá priznanie k dani za psa v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

 

Treťou časťou spoločného priznania je priznanie k dani za predajné automaty

Daňová povinnosť k dani za predajné automaty vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie k dani za predajné automaty podáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje:


• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za predajné automaty, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá priznanie v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

 

Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty sú zverejnené spolu s poučením na ich vyplnenie na webovej stránke obce, alebo si ich môžete prevziať na Obecnom úrade.


Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty obec Vyšná Šebastová vyrubí na rok 2013 jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Rozhodnutia budú daňovníkom doručené najneskôr do konca mája 2013.

 

V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uvedená:
• výška vyrubenej dane,
• termíny splátok,
• variabilný symbol.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
poučenie 2.8 MB pdf 20.2.2020
daň. priznanie PO 6.32 MB pdf 20.2.2020
daň. priznanie FO 5.57 MB pdf 20.2.2020
Daňová povinnosť vznik - zánik 24.8 kB pdf 20.2.2020
Dohoda spoluvlastníkov dnz 22.1 kB pdf 20.2.2020
Žiadosť o zníženie dane 23.4 kB pdf 20.2.2020