Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na vykosenie pozemkov

Výzva na vykosenie pozemkov
Obec Vyšná Šebastová vyzýva vlastníkov a užívateľov, aby pokosili svoje zaburinené pozemky.

Vážení majitelia pozemkov v katastri obce Vyšná Šebastová!

 

Obec Vyšná Šebastová Vás v y z ý v a na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov.

Vzhľadom na existenciu pozemkov v katastri našej obce, kde burina dorastá do značných výšok, jej semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás týmto k odstráneniu nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je šírenie alergénov, či inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom prinášajú veľké zdravotné riziká. Zároveň na takýchto pozemkoch jestvuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

 

Predkladáme Vám informácie o povinnosti udržiavať vaše nehnuteľnosti. Nedodržiavaním týchto pravidiel sa dopúšťate porušenia zákona za čo vám hrozia sankcie. Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

 

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad v Prešove, odbor pozemkový a lesný na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

 

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333,- EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od 166 do 33 000,- EUR.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Kosenie_pozemkov_výzva na web 195 kB pdf 26.6.2020