Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty podporené EU

Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová

 pp.png  eu.png

Názov projektu: Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová

Miesto realizácie projektu: Vyšná Šebastová

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a v mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku

Výška NFP: 180 297,91 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 7/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019

Predmetom realizácie projektu je revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová. Táto bude pozostávať z realizácie sadových úprav, vybudovania prvkov drobnej architektúry, verejného osvetlenia, dláždených spevnených plôch a vegetačných spevnených plôch so vsakovacími blokmi dažďovej vody.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov centra obce prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Špecifické ciele projektu:

• revitalizovať verejný priestor za pomoci vybudovania prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu,

• zachytiť dažďové vody z objektov obecného úradu, materskej školy a spevnených plôch a odviesť ich do vsakovacích nádrží.

Zámerom projektu je upraviť verejný priestor v strede obce pri rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny, obecnom úrade a na ľavom brehu potoka Šebastovka. Vznikne tak pešie prepojenie od obecného úradu, popri obchode s potravinami, poza kostol k zastávke prímestskej autobusovej dopravy a MHD na pravom brehu potoka. V súčasnosti sa jedná v prípade areálu obecného úradu a pešieho prepojenia od obecného úradu k autobusovej zastávke o prašné nespevnené makadamové plochy so zbytkami trávnika, ktoré sú čiastočne vysypané štrkovou kameninou. Súčasne navrhované stromy pri potoku plne zapoja brehový porast znížia hlučnosť a prasnosť z cestnej komunikácie.

Kľúčové očakávané výsledky a spôsob ich dosiahnutia (aktivity) môžeme zhrnúť do nasledujúcich skupín: Zlepšenie verejnej infraštruktúry v centrálnej zóne obce Vyšná Šebastová, s dôrazom na environmentálne skvalitnenie tejto infraštruktúry a zabezpečenie jej bezbariérovosti:

• rekonštrukcia a výstavba vegetačných zelených spevnených plôch pri kostole a pri obecnom úrade v obci,

• revitalizácia a doplnenie verejnej zelene,

• vybudovanie rampy pre imobilných pri vstupe do obecného úradu a vybudovanie schodiska medzi spevnenou plochou a chodníkom pri budove obecného úradu.

Predkladaný projekt zlepší environmentálne aspekty centra obce prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Vybudovaním mestských prvkov sa zvýši kvalita verejného priestoru a to najmä jeho estetická hodnota. Súčasne revitalizáciou pešieho prepojenia sa obnoví posledná časť územia, ktoré nadväzuje už zrealizovaný projekt obnovy ružencovej záhrady pri kostole sv. Kataríny. Táto je v súčasnosti populárnym pútnickým miestom. Takto sa vytvorí tiež dôstojné prostredie pre cestujúcich verejnou dopravu, keďže v súčasnosti je zastávka MHD osadená na nespevnej ploche. Popritom s tým sa zníži v riešenom území prašnosť a hlučnosť.

 


 

Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
607

 
 
 
156

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka