Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Všeobecne závazné nariadenie č.VZN 1/1/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná čast' Územného plánu obceVyšná Šebastová

Schválené: 15.2.2013

Vyhlásené: 18.2.2013

Účinnosť: 19.3.2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
č. VZN 1/1/2013
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Vyšná Šebastová

 


Obecné zastupiteľstvo Vyšná Šebastová  v súlade s § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:


Čl. 1

 

1. Vyhlasuje sa Záväzná časť Územného plánu obce Vyšná Šebastová.
2. Záväznou časťou Územného plánu obce Vyšná Šebastová sú zásady usporiadania a využívania  územia, určené v regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia.


Čl. 2

 

Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Vyšná Šebastová, je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade vo Vyšnej Šebastovej, na spoločnom stavebnom úrade v Prešove a na Obvodnom úrade Prešov,Odbore výstavby a bytovej politiky

Čl.3

 

Toto VZN  bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Vyšná Šebastová čVZN 1/1/2013 zo dňa 15.02.2013 a  nadobúda účinnosť  30-ym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením  na úradnej tabuli obce Vyšná Šebastová.

 

 


                                   Bc. Stanislav Šváby
                                         starosta obce

 

Vyvesené dňa: 18.02.2013  


Zvesené dňa: 19.03.2013

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
570

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka