Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Šebastová

Schválené: 19.4.2013

Vyhlásené: 19.4.2013

Účinnosť: 6.5.2013

Platné do: 11.7.2016

Schválené: 19.04.2013
Účinnosť:  06.05.2013

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová na základe ust.§ 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti vydáva toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Šebastová
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je upraviť podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a určiť miesta na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov.

1. Komunálny odpad (ďalej len KO) je:
a) odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb, pričom za tento odpad sa považuje aj odpad z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp a tiež z garáží,
b) odpad podobných vlastností a zloženia ako podľa písm. a), ktorého pôvodcom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby,

 

 

c) odpad vznikajúci v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
2. Drobný stavebný odpad (ďalej len DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie ale postačuje ohlásenie drobnej stavby
3. Zložka komunálneho odpadu je jeho časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu (§ 39 ods. l zákona o odpadoch).
4. Separovaný zber KO je zber jednotlivých oddelených zložiek KO.
5. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy.
6. Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia..
7. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
8. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
§ 3
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu
1. Pôvodca a držiteľ KO a DSO je povinný:
a) nakladať s odpadmi v súlade platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a v súlade s týmto VZN a pri tom je povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie,
b) zapojiť sa do systému zberu KO a DSO v obci,
c) používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v obci,
d) ukladať KO alebo ich oddelené zložky a DSO za účelom ich zberu na miesta určené obcou,
e) zapojiť sa do separovaného zberu KO zavedeného v obci, triediť odpad na jednotlivé zložky v zmysle vytvorených podmienok na separovaný zber.

 

2. Zakazuje sa:
a) zhromažďovať, ukladať, ponechať a zneškodňovať KO a DSO na verejných priestranstvách (chodníky, parkoviská, zeleň a pod.)
b) uložiť, ponechať alebo zneškodniť KO a DSO inak a na inom mieste ako je to uvedené v tomto VZN
c) ukladať KO a DSO do veľkoobjemového kontajnera umiestneného na cintoríne

 

II. ČASŤ
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
§ 4
Systém zberu odpadov

Na území obce sú zavedené tieto spôsoby zberu odpadov:
a) zber netriedeného odpadu
b) množstvový zber odpadu
c) separovaný zber odpadu
d) zber nebezpečného odpadu
e) zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu

§ 5
Systém zberu netriedeného odpadu

1. Na zber netriedeného KO obec určuje KUKA nádoby 110  litrové pre rodinné domy a kontajnery 1100  litrové pre bytové domy.
2. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:
a) cestou OCÚ zabezpečiť si potrebný počet zberných nádob,
b) umiestniť zberné nádoby na vlastnom pozemku,
c) ukladať odpad do zberných nádob tak, aby sa dali uzatvoriť, aby z nich pri vývoze odpad nevypadával,

d) starať sa o čistotu zberných nádob a ich okolia,
e) v deň odvozu zabezpečiť prístup – vyložiť zbernú nádobu pred bránu na verejne prístuoné miesto.

3. Zakazuje sa:
a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad a telá uhynutých zvierat
b) zhromažďovať do KO nebezpečné zložky odpadu
c) preťažovať zberné nádoby,
d) spaľovať odpad v zberných nádobách
4. Na území obce sa uplatňuje intervalový systém odvozu netriedeného KO. Interval odvozu je 1 x za 2 týždne .
5. Zber, prepravu a zneškodňovanie netriedeného KO vykonáva na území obce zmluvne oprávnená osoba, ktorou je AVE Košice s.r.o. KO sa zneškodňuje na skládke odpadu Jasov.
6. Maximálny počet 110  l KUKA nádob je :
- pre 1 až 5 člennú rodinu - 1 ks
- pre viac ako 5 člennú rodinu - 2 ks

§ 6
Množstvový zber odpadov

1. Množstvový zber odpadov je zber netriedeného KO, ktorý je na území obce zavedený pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.
2. Pre množstvový zber KO obec určuje tieto typy zberných nádob, z ktorých si držiteľ KO môže vybrať:
a) KUKA nádobu 110  litrovú,
b) kontajner 1100  litrový,
c) veľkoobjemový kontajner.

3. Pri množstvovom zbere KO je  interval odvozu  jeden krát za 2 týždne.
4. Pre množstvový zber odpadov v plnom rozsahu platia ustanovenia § 5 odst. 2,3 a 5 tohto VZN.

§ 7
Separovaný zber odpadov

1. Na území obce sa organizuje separovanie a zber týchto zložiek KO:
a) plasty
b) papier a lepenka ( kartóny)
c) sklo
d) textil
e) kovy
2. Pri zbere vyseparovaných zložiek odpadu sa v obci uplatňuje systém farebne rozlíšených zberných nádob.
3. Pre separovane zberané jednotlivé zložky KO obec určuje farebne rozlíšené zberné nádoby. V každom rodinnom dome  sú umiestnené farebné zberné nádoby na zber plastov, skla a papiera. Ako miesto zberu separovane zberaných zložiek KO obec stanovuje jednotlivé rodinné domy.
4. Odvoz separovaných plastov, skla a papiera sa vykonáva na základe kalendára vývozu, ktorý obdrží každý rodinný dom na začiatku roku.  Odvoz ostatných separovane zberaných komodít 2x ročne.
5. O termínoch odvozu jednotlivých vyseparovaných zložiek KO bude obec informovať držiteľov odpadu obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, prostredníctvom obecného Spravodaja alebo oznamom na informačnej tabuli).
6. Držitelia vyseparovaných zložiek KO sú povinní v deň odvozu vyložiť zberné nádoby s odpadom pred bránu domu, odkiaľ ich prevezme zmluvne oprávnená osoba.
7. Na zber plastov, papiera a skla pre pôvodcov odpadu bývajúcich v bytových domoch obec určuje kontajnery o objeme 1100 l, farebne odlíšené alebo výrazne označené nápisom SKLO , PAPIER a PLASTY.

8. Zber, prepravu a zhodnocovanie separovaného odpadu zabezpečuje na území obce zmluvne oprávnená osoba, ktorou je AVE Košice s.r.o., IČO: 36 789 127, so sídlom Jarmočná 2, Košice.
9. Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinní, po vzájomnej dohode s obcou a zmluvne oprávnenou osobou na odvoz odpadu, zapojiť sa do separovaného zberu odpadu.
10. Obec po vzájomnej dohode so zmluvne oprávnenou osobou na odvoz odpadu môže podmienky zberu odpadu upraviť podľa získaných skúseností alebo požiadaviek občanov aj odlišným spôsobom. O tom bude občanov informovať v obci obvyklým spôsobom.

§ 8
Systém zberu nebezpečného odpadu

1. Na území obce sa zabezpečuje zber týchto nebezpečných zložiek KO :
a) kovové, plastové alebo sklenené obaly so zvyškami rozpúšťadiel, kyselín, lúhov, farieb, motorových olejov, agresívnych čistiacich prostriedkov a pesticídov
b) žiarivky a výbojky s obsahom ortuti
c) batérie a akumulátory
d) cytotoxické a cytostatické lieky a ostatné lieky po exspiračnej dobe
e) vyradené elektrické a elektronické zariadenia
f) drevo nasiaknuté moridlami, farbami alebo inými nebezpečnými látkami
g) sadze a prach z komínov
h) staré pneumatiky
2. Pri zbere nebezpečného odpadu sa v obci uplatňuje vrecový systém zberu (podľa možnosti), alebo donáškový systém zberu do zberných nádob umiestnených v obci, a to po vzájomnej dohode so zmluvne oprávnenou osobou na odvoz odpadu.
3. O spôsobe zberu nebezpečného odpadu, resp. o mieste pristavenia zberných nádob bude obec pôvodcov odpadu informovať obvyklým spôsobom.
4. Pôvodca odpadu je povinný vytriediť z KO nebezpečné zložky uvedené v odst. 1, bezpečne ich umiestniť vo vlastnej nehnuteľnosti a v čase zberu podľa pokynov obce odovzdať zmluvne oprávnenej osobe na odvoz odpadu.
5. Zber a prepravu nebezpečného odpadu zabezpečí obec 2 x ročne.


§ 9
Systém zberu objemného odpadu a DSO

1. Pôvodca odpadu je povinný vytriediť z DSO nebezpečné zložky uvedené v § 8 odst. 1 a nakladať s nimi spôsobom uvedeným v § 8 tohto VZN.
2. Zber objemného odpadu a DSO zabezpečuje obec nepretržite, odvoz sa vykonáva objednávkovým systémom po naplnení kontajnera.
3. Veľkoobjemový kontajner na zber objemného odpadu a DSO je pristavený na obvyklých miestach s 1 x za mesiac.
4. Odvoz a zneškodňovanie objemného odpadu a DSO vykonáva na území obce zmluvne oprávnená osoba, ktorou je Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB. IČO: 33954950, so sídlom 082 66  Hubošovce, Jur 128  Objemný odpad a DSO sa zneškodňuje na skládke odpadu Ozón Hanušovce - Petrovce.
5. Obec môže na základe skúseností systém zberu objemného odpadu a DSO upraviť, zber a prepravu však uskutoční najmenej 2 x ročne.

§10

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov

 

1. Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „BRO“) zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
2. Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať  kompostovaním predovšetkým vo vlastných zariadeniach na kompostovanie.

§ 11
Systém zberu odpadu z cintorína

1. Zber odpadu z cintorína zabezpečuje obec nepretržite.
2. Na zber odpadu je v areáli cintorína pristavený veľkoobjemový kontajner. Odvoz odpadu je zabezpečený objednávkovým systémom po jeho naplnení.
3. Odvoz a zneškodňovanie odpadu z cintorína vykonáva zmluvne oprávnená osoba, ktorou Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB. IČO: 33954950, so sídlom 082 66 Hubošovce, Jur 128.  Odpad sa zneškodňuje na skládke odpadu Ozón Hanušovce - Petrovce.

 

 

III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12
Oznamovacia povinnosť a poskytnutie informácie

1. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a týmto VZN, je povinný to bezodkladne oznámiť Obvodnému úradu životného prostredia v Prešove a obci Vyšná Šebastová.
2. Ten, kto nakladá s KO a DSO na území obce Vyšná Šebastová, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.

§ 13
Priestupky a pokuty

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad v rozpore s týmto VZN
b) uloží odpad na iné miesto než určené týmto VZN
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto VZN
d) neposkytne obcou požadované údaje o nakladaní s KO a DSO
2. Priestupky podľa odst. l prejednáva obec a výnosy z pokút sú príjmom obce.
3. Za priestupok podľa odst. l, môže byť fyzickej osobe obcou uložená pokuta do výšky 165,- €
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov).
5. Starosta obce môže pri porušení tohto VZN uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 663,. €  Pokuta je príjmom obce. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

 

§ 14

Spoločné ustanovenia

1. Podrobnosti o poplatkoch za KO a DSO upravuje VZN č. VZN č. 2/7/2011 obce Vyšná Šebastová o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce Vyšná Šebastová.
2. Podrobnejšie informácie o odpadoch upravuje zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (zákon č. 24/2004 Z. z.) a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
3. V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohoto VZN na území obce rozhoduje starosta obce.

§ 15
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová dňa 19.04.2013 .
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 06.05.2013

Vo Vyšnej Šebastovej dňa: 22.04.2013

 

 

Bc. Stanislav Šváby
    starosta obce

 


Vyvesené : 22.04.2013

Zvesené   :  06.05.2013

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
571

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka