Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

ŠTATÚT OBECNÉHO KRONIKÁRA OBCE VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

Schválené: 19.4.2013

Vyhlásené: 22.4.2013

Účinnosť: 6.5.2013

 

 


ŠTATÚT OBECNÉHO KRONIKÁRA
Obec Vyšná Šebastová vydáva v zmysle §4 ods.3 písm. s zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

ŠTATÚT OBECNÉHO KRONIKÁRA OBCE VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

 

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Štatút obecného kronikára upravuje pravidlá spôsobu vedenia Kroniky obce Vyšná Šebastová ( ďalej len „kronika“), ohraničuje úlohu kronikára a jeho spoluprácu s inými právnickými a fyzickými osobami; vymedzuje pojem kroniky, jej poslanie, upravuje pravidlá spôsobu vedenia kroniky, pravidlá nakladania s kronikou, členenie kroniky, spôsob jej vyhotovenie a archivácie.

II.
ZÁKLADNÉ POJMY

1. Kronikou sa rozumie kniha, ktorá obsahuje písomné zápisy opisujúce udalosti z minulosti v časovom slede, v ktorom sa odohrali. Je viazaná do zväzku. Prílohou kroniky môže byť fotodokumentácia.

2. Ďalšími prílohami kroniky môže byť dokumentácia na digitálnych nosičoch a iná sprievodná a doplňujúca dokumentácia.

III.
POSLANIE A ÚLOHA KRONIKY

 

1. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno – historického a spoločenského dedičstva obce uchovaním podstatných informácií celoobecného významu pre potreby súčasných aj budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrno spoločenského povedomia obyvateľov obce a k vhodnej prezentácii života obce Vyšná Šebastová v rámci širšieho spoločenského kontextu.

2. Úlohou kroniky je vecne, chronologicky , písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti celoobecného významu na základe priebežne získavaných a neskreslene spracovaných podkladov o politickom, hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí v obci .

IV.

FORMÁLNA A OBSAHOVÁ STRÁNKA OBECNEJ KRONIKY

1. Obecná kronika sa vedie v slovenskom jazyku.

2. Správcom obecnej kroniky je obec Vyšná Šebastová.

3. Obecnú kroniku tvoria jednotlivé zväzky v knižnej forme pevne zviazaných a priebežne očíslovaných listov papiera, slúžiacich na zápisy, ako aj sprievodná písomná dokumentácia.

4. Obecná kronika je uložená v kancelárii starostu obce, čím je zabezpečené, aby nedošlo k jej poškodeniu, znehodnoteniu, prípadne odcudzeniu. Doklady, ktoré kronikár zhromaždí ako prílohy k zápisom, sú súčasťou kroniky. Tieto doklady sú očíslované a uložené spolu s ich zoznamom v osobitnej zložke.

5. Kronika obce Vyšná Šebastová môže obsahovať záznamy z nasledovných oblastí života občanov obce:

a. Verejný život ( obecná samospráva, štátna správa, politické strany, hnutia a združenia, spolky a organizácie, významné návštevy, spoločenské udalosti a jubileá, zahraničné styky)
b. Hospodársky život (  poľnohospodárstvo, priemysel, obchod, činnosť podnikov a podiel na živote obce)
c. Výstavba a zmeny charakteru obce ( úprava obce, doprava, spoje, investičná výstavba )
d. Školstvo, kultúra a umenie
e. Cirkevný život
f. Šport a telesná výchova
g. Počasie a príroda
h. Zdravotníctvo
i. Sociálna starostlivosť
j. Obyvateľstvo (demografické údaje – narodenie, sobáše, úmrtia, životná úroveň)
k. Mimoriadne udalosti
l. Čiastkové doplnky z histórie obce ( zvyky, obyčaje)
m. Rôzne

6. Kronika sa vyhotovuje súčasne v tlačenej podobe s použitím počítačovej techniky.

7. Originálom kroniky je knižný zväzok s tvrdým obalom a nápisom „Kronika obce Vyšná Šebastová“.

8. Jednotlivé strany každého zväzku sú chronologicky číslované. Obdobie jedného kalendárneho roka v kronike je viditeľne a nezameniteľne označené na začiatku kalendárneho roka, tak isto aj na konci kalendárneho roka. Vzor tlačenej podoby 1. kópie každého originálneho zápisu v kronike tvorí príloha č. 1 a č. 2 (prvá a druhá strana). Tretia strana kroniky slúži na ilustráciu, zápisy v kronike sa začínajú od piatej strany.

9. Doplňujúca a sprievodná dokumentácia sa spracováva podľa jej charakteru.

V.
PODKLADOVÉ MATERIÁLY KRONIKY

1. Podkladovými materiálmi pre spracovanie kroniky sú najmä:

a) materiály predkladané na rokovania Obecného zastupiteľstva  Vyšnej Šebastovej, jednotlivých komisií OZ, ako aj zápisy z týchto rokovaní
b) tlač regionálneho a miestneho charakteru
c) dostupné informácie a údaje o hospodárení obecných, súkromných a štátnych organizácií, osobná komentovaná účasť kronikára na podujatiach.

VI.
NAHLIADNUTIE DO KRONIKY

1. Nahliadnuť do originálu obecnej kroniky, robiť si z nej výpisy, odpisy a obrazové záznamy najmä z dôvodu úradných a študijných účelov, je možné na základe písomnej žiadosti, len v prítomnosti kronikára alebo pracovníka obecného úradu, a to s predchádzajúcim súhlasom starostu obce.

VII.
ARCHIVÁCIA KRONIKY

1. Odsúhlasené a zviazané zväzky kroniky sa archivujú na obecnom úrade vo Vyšnej Šebastovej u starostu obce.

2. Zápisy v kronike sú tiež archivované v elektronickej podobe na obecnom úrade vo Vyšnej Šebastovej u starostu obce.

3. Kronikársky ročný zápis za obdobie jedného kalendárneho roka je podľa možností sprístupnený verejnosti, okrem iného i formou čiastočného, či celkového publikovania v tlačenej a elektronickej forme.

VIII.
OBECNÝ KRONIKÁR

1. Obec Vyšná Šebastová prihliada pri výbere kronikára na jeho občiansku vyspelosť a dobré predpoklady, ktoré zaručia dobré vedenie obecnej kroniky. Obecného kronikára po schválení obecným zastupiteľstvom menuje starosta obce.

2. Obecný kronikár je povinný pravdivo, vecne a verne zaznamenávať dôležité udalosti, ktoré sa v obci stali, ako aj informácie, ktoré  sa obce týkajú. Udalosti, ktoré sa stali v širšom regióne, zaznamenáva len vtedy, ak tieto majú vzťah k obci Vyšná Šebastová. Zápis do kroniky sa uskutoční až po ukončení kalendárneho roka.

3. Obecný kronikár sa zúčastňuje na dôležitých podujatiach obce. Ak tak nemôže učiniť, poverí svojho spolupracovníka o objektívne zachytenie udalosti.

4. Obec Vyšná Šebastová ako aj všetky právnické a fyzické osoby na požiadanie pomáhajú v činnosti kronikára. Kronikárovi poskytujú údaje a informácie, pričom pri poskytovaní  musia byť v plnom rozsahu dodržané predpisy o ochrane skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.


IX.
SCHVAĽOVANIE ZÁPISOV DO KRONIKY

 

1. Kronikár počas roka si vyhotovuje záznamy, zadovažuje fotografie, obrazové alebo zvukové záznamy a to v takom poradí, ktoré chronologicky zodpovedajú udalostiam v obci. Návrh zápisov, ktoré sa podľa týchto záznamov majú urobiť v kronike, predkladá kronikár obecnému zastupiteľstvu raz ročne k 31.01. nasledujúceho roka.

2. Starosta obce (alebo iná osoba poverená obecným zastupiteľstvom) predkladá súhrnný zápis do obecnej kroniky za uplynulé obdobie (rok) na schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

3. Po schválení obecným zastupiteľstvom, kronikár uskutoční súhrnný zápis do obecnej kroniky najneskoršie do 31.júla predmetného roku. Zároveň predloží kroniku v tlačovej forme, CD nosiči spolu s dokumentačným materiálom starostovi obce na uschovanie.

4. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce Vyšná Šebastová. Sú hodnoverným zápisom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí pozitívne ovplyvnili chod obce a jej históriu.


X.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Štatút obecného kronikára obce Vyšná Šebastová bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Šebastovej  dňa 19.04.2013 uznesením č. VZN 2/3/2013

2. Štatút nadobúda účinnosť dňom 06.05.2013.


Vyšná Šebastová dňa 22.04.2013                                                       


                                                                                            

 

     Bc. Stanislav Šváby
   starosta obce

 

Príloha č. 1.
Vzor prvej strany kroniky obce Vyšná Šebastová.

 

 

KRONIKA OBCE VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

Zväzok (rímska číslica)

 

 

 


Príloha č. 2.
Vzor druhej strany kroniky obce Vyšná Šebastová.

 

Tento zväzok Kroniky obce Vyšná Šebastová obsahuje
(slovom) ....................strán a ..................fotoprílohy

pečiatka obce

 

Starosta obce Vyšná Šebastová
vlastnoručný podpis


Obecný kronikár
vlastnoručná podpis


Kronikár: ........................................................
Narodený: .......................................................
Funkciu kronikára začal vykonávať: ............................................
Funkciu kronikára ukončil: ...........................

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
570

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka