Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 287
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
D/2/2019MTC Vyšná Šebastová, n.oZmluva o poskytnutí dotácieKompletné zabezpečenie súťaží pre športovcov všetkých družstiev a úhradu nákladov na bežné výdavky potrebné k činnosti športového klubu.4 700,00 €23.2.2019nestanovený
70/2019Mgr. Art. Emília ZimkováZmluva o podaní umeleckého výkonuZrealizovanie divadelného predstavenia s názvom „ Neveľo nás idze, neveľa nám treba“ v podaní umeleckého výkonu herečky Emílie Zimkovej. 300,00 €20.2.2019nestanovený
54/2019CVČELBAZmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČPoskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 50€ na jedného žiaka na rok 2019 pri 100 % plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len S CVC ELBA) 300,00 €6.2.2019nestanovený
52/2019Vaško jozefDodatok č. 1 k zámennej zmluvePredmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva v celosti k dielu č. 2 (parc. KN-C č. 88/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 253 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) k dielu č. 3 (parc. KN-C č. 86/2 druh pozemku: záhrada o výmere 21 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) a k dielu č. 4 (parc. KN-C č. 87/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 136 m2, k.ú. Vyšná Šebastová), ktoré sú vymedzené a určené tak, ako je uvedené v Geometrickom pláne 81/2018.0,00 €31.1.2019nestanovený
623/2018Marek AlexovičZmluva o zriadení vecného bremena in remZriadenie vecného bremena in rem0,00 €29.12.2018nestanovený
4619008536KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistná zmluvaPoistenie majetku, živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie zodpovednosti za škodu.1 160,15 €1.1.201920.12.2021
721/2018Vaško jozefZámenná zmluvaPredmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva v celosti k dielu č. 2 (parc. KN-C č. 88/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 253 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) k dielu č. 3 (parc. KN-C č. 86/2 druh pozemku: záhrada o výmere 21 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) a k dielu č. 4 (parc. KN-C č. 87/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 136 m2, k.ú. Vyšná Šebastová), ktoré sú vymedzené a určené tak, ako je uvedené v Geometrickom pláne 81/2018.0,00 €1.12.2018nestanovený
D/4/2018Združenie športov Vyšná ŠebastováZmluva o poskytnutí dotácieDotácia z rozpočtu obce na rok 201910 000,00 €1.12.2018nestanovený
678/2018MgA. Václav Mráz, DiS. art.Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov0,00 €9.11.2018nestanovený
671/2018Slovenské centrum obstarávania o.z.MEMORANDUM o spolupráci pri realizovaní ProjektuRealizácia auditu verejného obstarávania0,00 €9.11.2018nestanovený
619/2018Jozef VelebírSponzorská zmluvasponzorský dar50,00 €12.10.2018nestanovený
578/2018EUROVIA SK,a.s.Zmluva o dieloVyšná Šebastová Chodník pri ceste 111/018202 verejno-prospešná stavba 262 116,60 €2.10.2018nestanovený
559/2018Združenie urbariát, komposesorát - pozemkové spoločenstvo Vyšná ŠebastováZmluvy o nájme pozemkuNájom pozemku 477,00 € (jednotková)22.9.20181.9.2023
558/2018Ing. Ľudovít NagyKúpna zmluvakúpa pozemku1,00 €22.9.2018nestanovený
451/2018Auditcon Slovakia s.r.o.ZMLUVA o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej uzávierky 2017 950,00 €17.8.2018nestanovený
443/2018Ing. Viliam CechZmluva o dieloRevitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Sebastov 173 989,94 €4.8.20184.2.2019
420/2018Mesto PrešovZmluva o spracúvaní osobných údajov SÚspracovanie osobných údajov0,00 €4.8.2018nestanovený
419/2018Mesto PrešovZmluva o spracúvaní osobných údajov PaMspracovanie osobných údajov0,00 €4.8.2018nestanovený
418/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o poskytovaní služby osvetleniaSlužba verejného osvetlenia44,40 € (jednotková)25.7.2018nestanovený
417/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena0,00 €25.7.2018nestanovený
413/2018Ing. Jozef Markocsy, EGMZmluva o dieloRekonštrukcia miestnej komunikácie k obecnému úradu – pokládka a oprava asfaltového povrchu31 200,00 €25.7.2018nestanovený
367/2018PaedDr. Katarína Okuľárová, Pavol Okuľar, Vyšná Šebastová 158Zámenná zmluvaZámena pozemkov0,00 €26.6.2018nestanovený
315/2018KOSIT a.s.Zmluva o dielokomplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi0,00 €1.7.201830.6.2020
298/2018Mesto PrešovZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce50,00 € (jednotková)7.6.201831.12.2018
304/2018VIS s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVspracovanie osobných údajov0,00 €7.6.2018nestanovený
286/2018GEODETICCA, s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVspracovanie osobných údajov0,00 €7.6.2018nestanovený
299/2018WOLF QUARD s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebposkytnutie strážnej služby10,00 € (jednotková)1.6.2018nestanovený
280/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch0,00 €26.5.2018nestanovený
250/2018TVAREKO s.r.o.Kúpna zmluvapredaj pozemkov2 377,50 €19.5.2018nestanovený
230/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPoskytnutie nenávratného príspevku 180 297,91 €16.5.201831.12.2028
236/2018osobnyudaj. sk, s. r. o.ZMLUVA í. ZO/2018A8632-1 O ZABEZPEČENI VYKONU CINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľaochrana osobných údajov36,00 € (jednotková)15.5.2018nestanovený
235/2018OZ Šebeš - priatelia folklóru ŠarišaZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce2 000,00 €11.5.2018nestanovený
226/2018Advokátska kancelária Peter Rak,s.r.o.Z M L U V A o poskytovaní právnych služiebprávne služby 400,00 € (jednotková)5.5.2018nestanovený
223/2018MTC Vyšná Šebastová, n.oZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce4 000,00 €4.5.2018nestanovený
177/2018Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom úcteotvorenie grantového účtu0,00 €14.4.2018nestanovený
157/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRZMLUVA č. 38 089 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyPoskytnutie dotácie DHZO3 000,00 €14.4.2018nestanovený
155/2018MOAD s.r.o.ZMLUVA o poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomocVypracovanie a aktualizácia normotvorných dokumentov obce VZN a vnútorné predpisy1 080,00 €14.4.201813.4.2019
174/2018IFOsoftT s.r.o.Zmluva o dieloprogramové vybavenie99,60 €14.4.2018nestanovený
151/2018MgA. Václav Mráz, DiS. art.Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorovzriadenie ZUŠ0,00 €14.4.2018nestanovený
D/1/2018Združenie športov Vyšná ŠebastováZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcePoskytnutie dotácie8 500,00 €20.2.2018nestanovený
79/2018MEDIATEL spol. s r.o.Zmluva o uverejnení inzercieZlaté stránky 250,80 €21.2.2018nestanovený
201802KOSIT a.s.Darovacia zmluvazberná nádoba0,00 €3.2.2018nestanovený
201801ALI TENDER s.r.o.Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri VOorganizovanie postupov verejného obstarávania1 200,00 €3.2.2018nestanovený
3178_2927CVČELBAZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie 200,00 €20.1.2018nestanovený
21/2018Minolta Slovakia spol. s r. o.Zmluva o nájme a poskytovaní služiebKopírovacie zariadenie35,88 € (jednotková)12.1.2018nestanovený
3126_2875NDS a.s.Zmluva č. ZIO 0489/3O8OO/0229/2017 o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícii do správy a trvalej prevádzky uzavretá v zmysle ust. 5 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §18 ods. 9 a ods.13 zákona č. 135/1967 ZPreložky poľnej cesty0,00 €23.12.2017nestanovený
393/2017František StanekSponzorská zmluvaPeňažný dar50,00 €14.12.2017nestanovený
3121_2871IS-LOM s.r.o., MaglovecDodatok č. 6 k Nájomnej zmluve ZML10 0013nájom parcely 239,58 €1.1.201831.12.2018
3122_2872IS-LOM s.r.o., MaglovecDodatok č. k NZMP 0212001nájom parcely3 664,12 €1.1.201831.12.2018
371/2017Ján SučkaZmluva o poskytovaní služiebZimná údržba0,00 €2.12.2017nestanovený
Položky 1-50 z 287
Zmluvy » subjekt: Materská škôlka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
217/2015HOOK, s.r.o.ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016ovocie a zeleninu a výrobky z nich0,00 €11.6.2015nestanovený
S-142VIJOFEL trade s.r.o.Kúpna zmluvamäso a mäsové výrobky0,00 €25.8.2011nestanovený
02ALEX plus, spol. sr. o.KÚPNA ZMLUVAsortiment výrobkov čerstvé ovocie a zelenina0,00 €10.9.2012nestanovený
330/2014Organika s.r.o.KU,PNA ZMLUVArealizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov0,00 €1.7.2014nestanovený
299/2014HOOK, s.r.o.ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015dodávku ovocia a zeleniny0,00 €11.9.2014nestanovený
ÚvodÚvodná stránka