Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pohrebisko obce

 POHREBISKO
Na tomto mieste sme pre Vás pripravili register hrobových miest na cintorínoch vo Vyšnej Šebastovej.
Detaily jednotlivých hrobov ako aj mapu cintorína nájdete na stránke www.pohrebiskasr.sk.

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Šebastová č. VZN 2/1/2013 zo dňa 15.02.2013
o poplatkoch za nájom hrobového miesta
 

Obec Vyšná Šebastová v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva   toto  v š e o b e c n e z á v ä z n é  n a r i a d e n i e.

Čl. I
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za nájom hrobového miesta (ďalej len „VZN“) upravuje výšku nájomného za prenájom hrobového miesta. Vzťahuje sa na všetky fyzické osoby, nájomcov hrobových miest.

Čl. II
Nájomná zmluva

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou sa prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.
(2) Podmienky uzatvorenia a vypovedania nájomnej zmluvy stanovuje zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Čl. III
Poplatky


(1) Poplatky za nájom hrobového miesta vyberá na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy Obec Vyšná Šebastová – Obecný úrad.
(2) Poplatky za nájom hrobových miest na obdobie 10 rokov sú nasledovné:
(a) detský hrob…........................................................................................       0 € na 10 rokov
(b) jednohrob …................................... ......................................................     20,00 € na 10 rokov
(c) dvojhrob …............................................................................................       35,00 € na 10 rokov
(d) trojhrob ….............................................................................................        50,00 € na 10 rokov
(e) rezervovanie hrobového miesta občanom na 10 rokov s trvalým pobytom v obci Vyšná Šebastová .... 50,00 €
(f)  rezervovanie hrobového miesta občanom na 10 rokov bez trvalého pobytu v obci Vyšná Šebastová ......100,00 €
(3) Nájomné je splatné do 7-ich dní od uzavretia nájomnej zmluvy.
(4) Rezervačný poplatok je splatný do 7-ich od uzavretia zmluvy o rezervácii.
(5) Pri počte hrobov v nájme (alebo v rezervácii) minimálne 3 môže byť 10- ročné nájomné alebo rezervné uhradené v piatich splátkach. Prvá splátka je splatná do 7-ich dní od uzavretia nájomnej zmluvy na prenájom hrobového miesta.


Čl. IV
Náklady hradené z vybraného nájomného


(1)  Z vybraného nájomného prevádzkovateľ pohrebiska – Obec Vyšná Šebastová bude hradiť  náklady spojené s prevádzkou pohrebiska, ktoré jej ako prevádzkovateľovi pohrebiska vyplývajú zo zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a to najmä náklady súvisiace so správou pohrebiska, udržiavaním poriadku na pohrebisku, údržbou komunikácií, údržbou zelene, náklady na osvetlenie a pod.
(2) Z vybraného nájomného nie sú hradené náklady na údržbu samotných hrobových miest, ktoré sú nájomcami udržiavané na vlastné náklady.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch za nájom hrobového miesta uznieslo dňa 15.02.2013.

Čl. VI
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05.03.2013.

                                                                                                   Bc. Stanislav Šváby  v. r.
                                                                                                          starosta obce

Vyvesené:   18.02.2013
Zvesené:     05.03.2013

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
register hrobových miest Veľkosť: 735.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020