Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na našej oficiálnej stránke

Vážení spoluobčania, milí návštevníci.

 

do voľte mi, aby som Vás privítal na oficiálnej webovej stránke obce Vyšná Šebastová. Verím, že táto stránka sa stane dôležitým komunikačným nástrojom pre obyvateľov i návštevníkov našej obce.

Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prezeraní jej obsahu.

Naša obec leží v severnom okraji Košickej kotliny v nadmorskej výške okolo 370 m, vo vzdialenosti 3 km od krajského mesta Prešov, v malebnom prostredí šarišského regiónu na východe Slovenska.

Naše stránky pripravujeme tak, aby dobre slúžili verejnosti, podnikateľom i ostatným záujemcom. Miestni občania tu nájdu všetky dôležité dokumenty, vyhlášky či správy o dianí v obci, podnikatelia zasa adresáre firiem a ďalšie dôležité informácie.


Zvlášť nás teší, pokiaľ nie ste z Vyšnej Šebastovej a chcete sa o nej niečo dozvedieť. Ponúkame Vám informácie o histórii, pamiatkach, prírode, spoločenskom živote atď.


Veríme, že sa Vám naše stránky budú páčiť a radi sa na ne budete vracať

 

                                                                                                                          Bc. Stanislav Šváby

                                                                                                                              starosta obce


 

Prezentácia našej obce.

Veľkonočný príhovor starostu obce.

Vážení spoluobčania


je tu čas veľkonočných sviatkov, sviatkov jari, po ktorých nás slnečné lúče povzbudzujú k zvýšenej aktivite pomôcť prebúdzajúcej sa prírode. Svieža zeleň už pumpuje svoje farby do prebúdzajúcej sa trávičky, v záhradách i na stráňach zakvitli prvé snežienky. Je tu jar! Príjemné ročné obdobie, ktoré opätovne prebúdza k životu prírodu okolo nás. Aj keď toho roku akosi nesmelo, predsa čoraz viac hrejivých slnečných lúčov je neklamným signálom jej príchodu. Prišla váhavými krôčikmi, nesmelo, ale konečne je tu. Tak dlho očakávaná jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Usmievavé jarné, aj keď ešte zubaté, slnko vlieva do nás nový príval energie z prebúdzajúcej sa jari. Začína sa určite najkrajšie obdobie roka. Aj v našej obci si žiada príroda, aby sme si upravili svoje okolie, pohrabali staré lístie či upravili záhradku za domom, predzáhradky pri bytových domoch a upratali si aj pivničné priestory.

Želám Vám menom svojím, menom poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov. Toto slávnostné obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz týchto sviatkov by mal zostávať v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého roka. Dovoľte mi, aby som vás oslovil v súvislosti so zázračným znovuzrodením prírody, ktoré sledujeme rok čo rok, a predsa nás vždy znovu a znovu fascinuje. Optimizmus, radosť a ohňostroj farieb - to sú veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. To všetko umocňujú staré ľudové tradície. Je dobre, že im všetci dobrovoľne podliehame. V hektickej dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Je dobre, že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz. Pozdravme jar a život.

Dovoľte mi, aby som vám na záver ešte raz poprial, aby vás nadchádzajúce sviatočné dni nabili pozitívnou energiou do budúcich dní. Životodarná voda nech prinesie zdravie, pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť na stoly nás všetkých, aby ste ich v kruhu rodiny a priateľov strávili čo najkrajšie a najpríjemnejšie.

Bc. Stanislav Šváby

starosta obce    


 

JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY ZABÍJA ŽIVOT

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané.


Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám do výšky 331 €. No napriek tomu sa každý rok nájdu „darebáci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú.


Problémom vidím v nedostatočnom právnom vedomí občanov, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú. Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujem na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené, povedal by som NÁRODNÝM  JARNÝM ŠPORTOM SLOVAČE! Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzniku zbytočne veľkých škôd


Jarné vypaľovanie trávy postihuje nielen pôdne mikroorganizmy, ale aj mäkkýše, motýle, obojživelníky, plazy a vtáctvo hniezdiace na zemi a v krovitých porastoch. Musíme si uvedomiť, že pri horení starej trávy (zotrvaní požiaru na mieste) vzniká teplota okolo 600 – 800oC, s niekoľkými vplyvmi: pôsobením priameho ohňa je zničených 100 % všetkých vývojových štádií hmyzu do výšky 100 cm nad povrchom pôdy, dochádza k 70 – 80 % zničeniu jedincov, nachádzajúcich sa mimo ohniska požiaru, k zničeniu 50 – 70 percent jedincov vplyvom zvýšenej teploty a dymových splodín vo výške 1 až 3 m nad povrchom, zániku 10 % jedincov do hĺbky 2 – 3 cm pod povrchom pôdy. Zapamätajte si jedno: „Tráva spálená, bolesť znamená“ – a s týmto sa dá iba súhlasiť,“


Nespratníkov budem trestať zákonnou mocou, a každého koho prichytíme spolu s Dobrovoľnými hasičmi pri vypaľovaní či už v teréne alebo aj v súkromných záhradách a dvoroch odfotíme a uverejníme na Úradnej tabuli pred Obecným úradom. Ako aj na internetovej stránke, a Faceboku.


Mám zato, že už STAČILO !!!


 

Obecný úrad Vyšná Šebastová

Obecný úrad Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 157
080 06  Prešov

Starosta obce: Bc. Stanislav Šváby
Zástupca starostu obce: Michal Výrostek
Zamestnanci OÚ: Monika Tkáčová, Jolana Kažíková

Hlavný kontrolór obce: Ing. Milan Marchevský

IČO: 00328006
Číslo účtu: 8805931001/5600

Telefón:

  • Obecný úrad: 051/7765 907
  • Fax: 051/7765 907
  • Starosta mobil: 0905 227943

E-mail:


 

Od 1.1.2014 povinnosť nosiť reflexné prvky už aj v obci !!!

 

 

 

Na chodcov sa vzťahuje povinnosť nosiť reflexné prvky už aj v obci !!!

V zákone NR SR č. 8/2009 Z.z. sa v § 52 ods. 3 druhej vete vypúšťajú slová „mimo obce“.

Čl. I
DRUHÁ ČASŤ – PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
ŠTVRTÁ HLAVA-OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

§52. Osobitné ustanovenia o chodcoch

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnoaastný odev.


Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, v rámci ktorej je chodec idúci po krajnici či okraji vozovky povinný používať reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev v obci, avšak za zníženej viditeľnosti, teda najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli. V prípade nedodržiavania dopravného pravidla hrozí chodcovi pokuta do výšky 50 eur.

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávky, v rámci ktorej je chodec idúci po krajnici, či okraji vozovky povinný používať reflexné prvky, alebo bezpečnostný reflexný odev v obci, avšak za zníženej viditeľnosti. Teda najmä:
• od súmraku do svitania,
• za hmly, sneženia, dažďa a
• v tuneli.
Zavedením tohto pravidla nejde o represiu, ale skôr o prevenciu a výchovu chodcov, s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť na ceste. Najmä v obciach, ktoré na kraji ciest nemajú chodníky, veľmi výrazne stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom. Väčšina ľudí nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov najmä v noci. Ak chodec na vozovke nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa skracuje vzdialenosť, na ktorú vodič vidí chodca.
Vzhľadom k zvýšenému podielu chodcov na dopravných nehodách polícia vykonáva dopravno-bezpečnostné a preventívne akcie zamerané na chodcov, s cieľom upozorniť chodcov ako účastníkov cestnej premávky na riziká a následky spojené s nedodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel.
Pripomíname, že podľa zákona po krajnici alebo po okraji vozovky môžu ísť chodci vedľa seba najviac dvaja. Nemôžu však ohroziť ani obmedziť cestnú premávku. Pri prechádzaní cez cestu musí použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Nesmie vstúpiť na priechod, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže bezpečne prejsť cez vozovku. Mimo priechodu smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os a len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel ich nedonúti zmeniť smer a rýchlosť jazdy. Chodec sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na ceste, ani sa zastavovať. Taktiež prekonávať zábradlie a iné zábrany je zakázané.

Obec Vyšná Šebastová sa v snahe zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa po obci za zníženej viditeľnosti rozhodla bezplatne rozdať reflexné pásiky obyvateľom obce v rámci svojich možností.

Reflexné pásiky si môžu obyvatelia našej obce prevziať na Obecnom úrade v čase stránkových hodín.
Reflexné pásiky sa vydávajú do vyčerpania zásob.


 

dnes je: 16.4.2014

meniny má: Dana, Danica

Najbližší vývoz 2014:
Komunálny odpad:7.4.2014, 21.4.2014
Plasty: 14.4.2014
Sklo: 19.5.2014
Papier: 22.5.2014

Prospelo by, ak by obec vydávala svoj občasník - noviny ?
 
 
33

 
 
 
10

 
 
 
1

 
webygroup

495119

16.4.2014
Úvodná stránka