Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Združenie športov V. Šebastová

Združenie športov Vyšná Šebastová je dobrovoľným, telovýchovným, športovým a turistickým združením s právnou subjektivitou fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je formou organizovanej činnosti súvisiacej s telovýchovnou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou prispievať k rozvoju telesnej kultúry občanov, ktoré vyvíja svoju činnosť na princípoch demokracie, humanizmu a zásad ochrany ľudských práv a slobôd.

Poslaním Združenia športov je uspokojovať mnohostranné záujmy občanov v oblasti rôznych rekreačných športov, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.

Viac informácii o Združení športov Vyšná Šebastová nájdete na www.sebastova.sk

 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová, zložené z poslancov, schválilo na svojom zasadnutí dňa 6.9.2013 uznesením č. 13/5/2013 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska spoločne s cenníkom za nájom multifunkčného ihriska.

O chod multifunkčného ihriska sa stará Združenie športov Vyšná Šebastová.

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre prevádzkovanie viac-účelového ihriska s povrchom z umelej trávy v objekte športového areálu "Vyšná Šebastová".


Prevádzkový poriadok sa vydáva za účelom jednotných podmienok pre prevádzkovanie viac účelového ihriska a športového areálu a bol schválený uznesením OcZ Vyšná Šebastová č. 14/5/2013 dňa 6.9.2013.

• Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia Združenie športov Vyšná Šebastová, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!

• Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom je možné u správcu zariadenia Združenie športov Vyšná Šebastová.  Prenájom je za úhradu - podľa cenníka schváleného uznesením OcZ Vyšná Šebastová 14/5/2013 dňa 6.9.2013. Pri rezervácii požadujeme nacionálie osoby staršej ako 18 rokov zodpovednej za prípadné škody.

• Vstupovať a hrať na ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou podrážkou, tenisky - halovky. Je zakázané používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.

• Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí hneď dôsledky.

• Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym - nekontrolovaným až úmyselným  nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, násilnému vracanie lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte, skracujete tým ich životnosť.

• Udržiavajte čistotu a poriadok v celom areáli, najmä čistý povrch, bez cudzích elementov. Znečistenie môže zmeniť sklz a zapríčiniť úraz. Športový areál nie je určený na pikniky!

• V športovom areáli je zakázané používanie otvoreného ohňa a fajčenie.

• Vyvarujte sa používaniu chemických čističov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste.

 

Prevádzkový čas ihriska:
Leto
pondelok - piatok             9,00 – 20,00
sobota - nedel'a                9,00 – 21,00

Zima
pondelok - piatok             9,00 – 19,00
sobota - nedel'a                9,00 – 20,00

 

Za poriadok na multifunkčnom ihrisku zodpovedajú vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti.  Počas tréningov futbalových oddielov obce za poriadok na multifunkčnom ihrisku  zodpovedá vedúci príp. tréner futbalového družstva.
Údržbu futbalového ihriska bude vykonávať obec  v spolupráci so Združením športov Vyšná Šebastová  a to nasledovným spôsobom:

o 1x týždenne (minimálne) prečesať trávnik ťažkou kefou
o 1x mesačne kontrola - utiahnutie spojov
o 1x štvrť ročne ošetrenie mantinelov
o 1x ročne sa doplní plocha pieskom, tak aby bola 5 - 10 mm pod konca vlákien umelého trávnika
o po skončení zimného obdobia sa povrch trávnika prevalcuje
o po celý rok sa plocha bude udržiavať v čistote, bez odpadkov a lístia

Porušenie tohto prevádzkového poriadku je trestné v zmysle platných právnych predpisov!

 

Cenník za nájom multifunkčného ihriska v obci Vyšná Šebastová

Cenník za nájom multifunkčného ihriska v obci  Vyšná Šebastová


 - Osoba s trvalým pobytom v obci Vyšná Šebastová


Individuálne (do 4 osôb):                                             1€/1 hodina/ihrisko

Kolektívne športy (5 a viac osôb):                              1€/1 hodina/osoba
(Futbal, basketbal apod.)

Tenis:                                                                          2€/1 hodina/osoba

Osvetlenie ihriska:                                                  5€/1 hodina/ihrisko

- Rezervácia osobou bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci Vyšná Šebastová cenník

+ 100%

Prenájom multifunkčného ihriska na celý deň 50 €.

POZOR: Poplatok sa účtuje za každú začatú hodinu pred prevzatím kľúča!

Cenník schválený uznesením OcZ Vyšná Šebastová 14/5/2013 dňa 6.9.2013.


Po nevrátení kľúčov na čas stanovený v evidencii správcovi, bude nájomníkovi účtovaná každá hodina z omeškania ako keby ihrisko používal.

Multifunkčné ihrisko má neziskový charakter. Všetky vyplatené finančné prostriedky budú použité výhradne na prevádzku a zvel'adenie multifunkčného ihriska.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ihrisko ZŠ Veľkosť: 632.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Cenník za nájom multifunkčného ihriska. Veľkosť: 265.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020