Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné konania

Stavebný poriadok

Ohlásenie drobnej stavby

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 - pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne   ovplyvniť životné prostredie,

 - pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 

- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

1.prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

2.podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

1.stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m )napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva), 

2.oplotenie,

3.prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

4.nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.


Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:


1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
2.jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
3.jednoduchý technický opis stavby,
4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
5.súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.


Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.


Vybavuje: Jolana Kažiková, 051/7765907,  e-mail: podatelna@vysnasebastova.sk.


Doba vybavenia: 30 dní.
.

 
Ohlásenie stavebných úprav


Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

 

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

 

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:


1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
2.jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach,
3.jednoduchý technický opis stavebných úprav,
4.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
5.súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
6.stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Jolana Kažiková, 051/7765907,  e-mail: podatelna@vysnasebastova.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.Ohlásenie udržiavacích prác:


Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.


Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.


Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.


Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.


Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:


1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
j2.ednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach,
3.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
4.súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
5.stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: Jolana Kažiková, 051/7765907,  e-mail: podatelna@vysnasebastova.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.Určenie, zmene alebo zrušenie súpisného  čísla:


Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.


K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh:

 

  • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
  • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom si stavebník zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

Vybavuje: Jolana Kažiková, 051/7765907,  e-mail: podatelna@vysnasebastova.sk.

Doba vybavenia: 30 dní.


 
Spoločný obecný urad s pôsobnosťou stavebného úradu:


V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy vo veciach stavebného kanania obec Vyšná Šebastová uzatvorila zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu (SOU) so sídlom v Prešove, Jarková ul. 


Spoločný obecný úrad zabezpečuje:


územné konanie,
stavebné konanie,
kolaudačné rozhodnutie,
zmena stavby pred jej dokončením,
povolenie zmeny v užívaní stavby,
odstránenie stavby,
a iné.
 

 


 

Stavebné konania

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb (stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby (začatej bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore so zákonom

Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (ostatné stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb (rekonštrukcie rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu so zásahom do nosných statických konštrukcií, rekonštrukcie bytov v bytových domoch so zásahom do nosných stat

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o povolenia na zmenu užívania stavby (ak nie je spojená so stavebným konaním)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia (§116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
493

 
 
 
142

 
 
 
27

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka