Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Súhrnné správy

Výzva na predloženie ponuky - REKONŠTRUKCIA SPOJOVACIEHO CHODNÍKA CENTRUM OBCE - ZÁHUMNIE A ZASTÁVKA MHD
 

Výzva na predloženie ponuky

REKONŠTRUKCIA SPOJOVACIEHO CHODNÍKA "CENTRUM OBCE - ZÁHUMNIE A ZASTÁVKA MHD"

                        

Dňa 21.10.2019                                                      

                                                                                                               

Vec: Výzva na predloženie ponuky

 

Obec Vyšná Šebastová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

REKONŠTRUKCIA SPOJOVACIEHO CHODNÍKA "CENTRUM OBCE - ZÁHUMNIE A ZASTÁVKA MHD"

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Vyšná Šebastová

Sídlo: Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov

Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Beluško

 • 00328006
 • -

IČ DPH:-

Internetová stránka: https://www.vysnasebastova.sk/

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 8805931001/5600

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov
 2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Marián Beluško, 0905 227 943
 3. Predmet obstarávania:

Predmet zákazky- stavebné práce

Názov zákazky: Rekonštrukcia spojovacieho chodníka „Centrum obce- Záhumnie a zastávka MHD.

Stručný opis zákazky: výstavbu novej komunikácie – chodníka pozdĺž cesty, úpravu odvodnenia cesty – prekrytie priekopy kanalizačným potrubím (v časti zastávky MHD).

Predmetom riešenia je aj obnova zelene (zatrávnenie) v okolí riešeného chodníka, t.j. výsadbu novej zelene a alt. drevín....).

Stavba je členená na tieto stavebné objekty :

SO 01 Chodník – asfaltový kryt

SO 02 Chodník – kryt zo zámkovej dlažby

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

 1. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmet zákazky pozostáva z realizácie prepojovacieho koridoru pre chodcov, oddelenie od verejnej automobilovej dopravy, vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky predovšetkým smerom k obecnému úradu, kostolu a MHD.

Výstavbou navrhovaného úseku chodníka bude vytvorený pás pre chodcov a tak zabezpečený bezpečnejší presun občanov obce do centra obce resp. naopak z centra na autobusovú zastávku, zastávku MHD v obci, k obecnému úradu, ku škole, ku kostolu, k cintorínu, ...).  

Objekt SO-01 rieši výstavbu chodníka smerom k obecnému úradu, úpravu odvodnenia cesty – prekrytie rigolu kanalizačným potrubím (pri ceste III. triedy).

Výstavba chodníka sa nachádza v intraviláne obce SO 01 Chodník – asfaltový kryt

Vyšná Šebastová, pri hlavnom a vedľajšom ťahu.

Smerové a výškové vedenie je plynulé a je blízke pôvodnému priestorovému vedeniu komunikácie. Vo veľkej miere rešpektujú súčasný stav.

Konštrukcia chodníka:

Konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe:

- Kryt žívičný AB III - hr. 40mm

- Štrkodrvina 150mm /alt. podkladný betón 100mm/

- Štrkopiesok ŠP 150mm

Spolu: 240mm

Bočnú oporu chodníkov od nespevnenej časti oddeľuje záhonový bet. obrubník 1000x200x50mm, resp. dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka.

 

SO 02 Chodník – kryt zo zámkovej dlažby

Chodník

Smerové vedenie

Celková dĺžka trasy chodníka je cca 16,50 m.

Výškové vedenie

Výškové vedenie je v celom úseku navrhnuté cca 150 mm nad úrovňou cestnej komunikácie. Chodník v predmetnom úseku je v relatívnej rovine (kopíruje sklon miestnej komunikácie).

Šírkové usporiadanie

V tejto časti je navrhnutý chodník o šírke 2,0 m, ktorý bude zároveň slúžiť ako vyvýšená plocha pre čakajúcich na zastávke MHD.

Šírka navrhovaného chodníka je 2,00m a jeho poloha je navrhnutá tak aby zostala min. pôvodná šírka jestvujúcej komunikácie.

/Pozn.: V zúžených šírkových pomeroch upraviť šírku chodníka/

Konštrukcia chodníka:

Konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe:

- Zámková dlažba - hr. 60 mm STN 73 6161 - 1

- Pieskové lôžko fr. 4-8 mm - hr. 40 mm STN 73 6126

- Vybrovaný štrk - hr. 150 mm STN 73 6126

Spolu: 250 mm

Bočnú oporu chodníkov zo strany vozovky tvorí obrubník ABO 2-15 uložený do betónového lôžka. Chodník od nespevnenej krajnice oddeľuje záhonový bet. obrubník 1000x200x50mm, resp. dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka. V miestach príp. vjazdu sa znížia obrubníky v celej šírke vjazdu zo 150mm na 30mm nad vozovkou.

Odvodnenie /úsek pri chodníku SO O2/

Odvodnenie rieši odvod dažďových vôd z jestvujúceho dažďového rigolu, ktorý sa prekryje chodníkom za pomoci korugovanej rúry. Odvodnenie je riešené kanalizačnou stokou celej riešenej časti gravitačne.

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii (Príloha č. 3)a vo vo Výkaze Výme ( Príloha č. 2), ktorá je prílohou tejto výzvy

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:  21 660,50 EUR bez DPH
 2. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Intravilán obce Vyšná Šebastová. Termín dodania: do 7 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
 3. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 7 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela.
 4. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy: Návrh na plnenie kritéria, Výkaz Výmer, Projektová dokumentácia, Návrh zmluvy o dielo.
 5. Financovanie predmetu zákazky: EPFRD, štátny rozpočet
 6. Lehota na predloženie ponuky: 29.10.2019 do 12:00 hod.
 7. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnejforme v jednom vyhotovení, doručená spolu so všetkými požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke doporučeným listom alebo osobne s označením predmetu zákazky: „Rekonštrukcia spojovacieho chodníka „Centrum obce- Záhumnie a zastávka MHD.“, a nápis NEOTVÁRAŤ na adresu: 

            Obec Vyšná Šebastová

            Vyšná Šebastová 157

            080 06 Prešov

 1. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky v zmysle bodu 6 výzvy, neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
 2. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Kritériom pre vyhodnotenie je: celková cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 6Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania).
 2. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 1
 2. Cenová ponuka- vyplnený výkaz výmer- Príloha č. 2
 3. Návrh kúpnej zmluvy- uchádzač vyplní sivo podfarbené políčka- Príloha č. 4
 1. Otváranie ponúk: 29.10.2019, 12:30 hod., miesto: Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov
 2. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
 3. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2020
 4. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

             Mgr. Marián Beluško, 0905 227 943, starosta@vysnasebastova.sk

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 1. Verený obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy.
 2. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
 3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 4. Odkladacia podmienka: Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.
 5. Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt v predmetnom verejnom obstarávaní: Zhotoviteľ je počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto zmluvy povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

S úctou,                                                                                

                       v. r.

                                                                                                      Mgr. Marián Beluško

                                                                                           Starosta obceVyšná Šebastová

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Návrh na plnenia kritéria

Príloha č. 2- Výkaz výmer

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 Názvrh zmluvy o dielo

Výzva_na_predloženie_ponuky_(ZsNH)_Chodník_vr

Príloha_č._1__Návrh_na_plnenie_kritéria_REKONŠTRUKCIA_SPOJOVACIEHO_CHODNÍKA_CENTRUM_OBCE___ZÁHUMNIE_A_ZASTÁVKA_MHD

Príloha_č.3_PD

Príloha_č.4_ZoD

 

 

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

 1. hodnotu zákazky,
 2. predmet zákazky,
 3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
súhrnná správa IV. štvrťrok 2014 Veľkosť: 25.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa III. štvrťrok 2014 Veľkosť: 12.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa II. štvrťrok 2014 Veľkosť: 14.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa I. štvrťrok 2014 Veľkosť: 13.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa IV. štvrťrok 2013 Veľkosť: 14.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa III. štvrťrok 2013 Veľkosť: 13 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa II. štvrťrok 2013 Veľkosť: 13.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa I. štvrťrok 2013 Veľkosť: 13.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Súhrnná správa 4 2012 Veľkosť: 13.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Súhrnná správa III. štvrťrok 2012 Veľkosť: 13.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Súhrnná správa II. štvrťrok 2012 Veľkosť: 14 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa I.štvrťrok 2012 Veľkosť: 13.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa IV.štvrťrok 2011 Veľkosť: 13.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa III.štvrťrok 2011 Veľkosť: 25.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa II.štvrťrok 2011 Veľkosť: 25.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
súhrnná správa I.štvrťrok 2011 Veľkosť: 13.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020