Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

Vyhlásenie referenda Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum.

 

Referendum sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 od 07:00 hod. do 22:00 hod.

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Vyšná Šebastová pre referendum, ktoré sa bude konať 21. januára 2023:

- utvorený 1 volebný okrsok, 

- určená 1 volebná miestnosť: Obecný úrad Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súlade s rozhodnutím prezidentky SR č. 362/2022 Z. z., uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 04.11.2022, o vyhlásení referenda, ktoré sa bude konať 21. januára 2023 a v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda zverejňujeme mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Vyšná Šebastová: urad@vysnasebastova.sk

termín: do 24. novembra 2022 do 24.00 h

 

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?referendum

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky referenda v našej obci:

Referenda sa zúčastnilo 295 voličov (z 1036 voličov v našej obci).

Platných hlasov: 290

Voľbu ÁNO označilo 282 voličov.

Voľbu NIE označilo voličov.