Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 - výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

 

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024 a prípadne druhé kolo týchto volieb dňa 6. apríla 2024

Podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej
republiky, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 6. apríla 2024

                                                              je utvorený 1 volebný okrsok na hlasovanie a sčítanie hlasov: 

Okrsok č. 1. – Obecný úrad Vyšná Šebastová - volebná miestnosť - Sála OcÚ, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová 

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Vyšná Šebastová zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v obci Vyšná Šebastová  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024:

urad@vysnasebastova.sk

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Vyšná Šebastová zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024:

urad@vysnasebastova.sk

 

Hlasovací preukaz:

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

- osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

- elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

 

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

 

 

 

Bližšie informácie:  Informácie pre voliča, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR Veľkosť: 187 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2024
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 23. marca 2024 Veľkosť: 189.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024