Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce
Obec Vyšná Šebastová zverejňuje oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky č. 2 územného...

O Z N Á M E N I E o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

     V zmysle § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva aktualizáciu územného plánu obce Vyšná Šebastová

 o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Vyšná Šebastová, že dňom zverejnenia tohto oznámenia začína  prerokovanie  Zmien  a doplnkov č. 2 územného plánu obce Vyšná Šebastová (v ďalšom texte „ZaD č. 2 ÚPN-O„) a tieto sú zverejnené  na internetovej stránke www.vysnasebastova.sk ako aj  na úradnej tabuli v obci.

Verejné  prerokovanie za účasti spracovateľa sa uskutoční dňa 09.06.2021 v čase od 11,00 hod do 12,30 hod , kedy bude možné  individuálne  za splnenia podmienok určených ÚVZ a krízovým štábom  uplatniť svoje požiadavky  o vysvetlenie, týkajúce sa predloženého Návrhu ÚPN-O Vyšná Šebastová.   

Zároveň Obec Vyšná Šebastová  týmto žiada verejnosť ak je to možné,  aby svoje požiadavky o vysvetlenie,  týkajúce sa predložených   ZaD č.2 ÚPN-O  uplatňovali aj elektronickou formou na urbeko.urbeko@gmail.com  alebo telefonicky na č. t. 0517722071 resp.  0905371634  u spracovateľa  Ing. arch. Vladimíra Ligusa.

Návrh ÚPN-O pre  občanov  bude počas doby určenej na podávanie pripomienok prístupný na obecnom úrade vo Vyšnej Šebastovej  v čase od 8,00 do 15,00, v stredy do 17,00   (prístup do priestorov OcÚ  bude obmedzený tak, aby sa v miestnosti   nenachádzal väčší počet osôb). Tento postup obstarávateľ- Obec Vyšná Šebastová   zvolil  z dôvodu   obmedzenia činnosti  vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania   (obmedzenie  zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu).

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O  Vyšná Šebastová do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je potrebné  doručiť  písomne na adresu : Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov  , príp. do  elektronickej schránky  obce Vyšná Šebastová. Osobné podanie je možné iba  do podateľne obce  a spôsobom podľa pokynov zverejnených obcou v čase podania.