Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a prevencie krízových situácií

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a prevencie krízových situácií

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

 • Michal Vyrostek

Členovia komisie:

 • Ing. Marián Ferjo, Ing. Jozef Ťukot st., Anton Lazorik, Slavko Muška, doc. Ing. Darina Matisková, PhD. MBA, Ing. Jozef Hudák

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia a verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
 • prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia a ochrany zdravia, 
 • prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré sú z oblasti životného prostredia,
 • prerokúva návrhy programového rozpočtu obce pre ďalšie obdobie vrátane jeho zmien,
 • prerokúva program rozvoja obce a environmentálnych projektov, 
 • prerokúva informácie prizývaných zástupcov organizácii a spoločností pôsobiacich v oblasti životného prostredia (napr. zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a pod.),
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov obce v oblasti svoje pôsobnosti,
 • posudzuje a dáva odporúčacie stanoviská k návrhu územného plánu obce jeho zmien a doplnkov, tiež k návrhom koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce z pohľadu územného rozvoja, výstavby a životného prostredia, 
 • vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy, spôsobu realizácie stavieb na území obce, ktoré významným spôsobom vplývajú na život ľudí obce, 
 • vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja hromadnej dopravy na území obce, 
 • vyjadruje sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce a k rozhodujúcim stavbám celoobecného charakteru,
 • vyjadruje sa ku koncepcii a riešeniam obecnej statickej dopravy, 
 • zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce v zmysle cestného zákona,
 • dáva stanoviská k jednotlivým bodom rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré obsahovo súvisia s problematikou výstavby a územného plánovania a životného prostredia, tiež k bodom, ktoré súvisia so samotnou činnosťou komisie,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch,
 • v oblasti prevencie:
  • oboznamuje sa s predbežným hodnotením povodňového rizika, mapami povodňového ohrozenia a mapami povodňového rizika na území svojej pôsobnosti a s ich prehodnoteniami a aktualizáciami,
  • oboznamuje sa s návrhom prvého plánu manažmentu povodňového rizika, s návrhom na jeho aktualizáciu na území svojej pôsobnosti a iniciatívne predkladá návrhy a pripomienky,
  • oboznamuje sa s hodnotením pokroku pri dosahovaní cieľov v pláne manažmentu povodňového rizika a predkladá návrhy na prehodnotenie a aktualizáciu opatrení na území svojej pôsobnosti pri aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika,
  • koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami,
  • navrhuje opatrenia, ktorých splnenie je potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
 • koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami,
  • počas povodňovej situácie:
   • sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie,
   • koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a poskytuje im potrebnú pomoc,
   • kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác, navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie zistených nedostatkov,
   • navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami,
   • navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
   • operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť povodňové riziko a minimalizovať povodňové škody,
   • navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie,
  • po povodni:
   • prerokuje správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
   • navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili počas povodňovej situácie pri vykonávaní povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác,
 • analyzuje a vyhodnocuje riziká hroziacej alebo vzniknutej krízovej situácie a navrhuje predsedovi krízového štábu opatrenia na jej riešenia,
 • koordinuje činnosť nasadených síl a prostriedkov obce, profesionálnych záchranných zložiek nasadených v obci, síl a prostriedkov civilnej ochrany obyvateľstva pre potrebu územia pridelených so súhlasom obvodného úradu a humanitárnych organizácií pri vychovávaní záchranných prác a organizuje súčinnosť so silami podnikateľov a právnických osôb v prípade, že krízovú situáciu nemôže obec zvládnuť vlastnými silami,
 • zabezpečuje realizáciu prijatých opatrení na riešenie krízových situácií, organizuje súčinnosť a koordinuje činnosť zložiek pôsobiacich v obci, podieľa sa na organizovaní a riadení záchranných prác na území obce, kontroluje plnenie vlastných úloh a opatrení.