Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

 • Slavko Muška

Členovia komisie:

 • Martin Partila, Michal Vyrostek, PhDr. Magdaléna Mesarčová

 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie, 
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
 • preveruje podnety na porušovanie dodržiavania VZN obce,
 • prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia a ochrany zdravia obce, 
 • prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti verejného poriadku obce,
 • prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, ktoré sú z oblasti verejného poriadku, 
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov obce v oblasti svoje pôsobnosti,
 • prerokúva, posudzuje a v prípade potreby predkladá najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení obce, iných normatívnych dokumentov obce, podliehajúcich schváleniu obecného zastupiteľstva (napr. Štatút obce, Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov obce,...), rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy,
 • vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.